ราชภัฏโคราช ต่อยอดกระแสกัญชาฟีเวอร์ ลุยจัดอบรมเพาะปลูกกัญชาอินทรีย์ ขยายองค์ความรู้สู่เกษตรกร และชุมชน ผู้เข้ารับอบรมได้สิทธิส่องผลงานผ่านกล้องวงจรปิดดูการเจริญเติบโตของต้น

ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลเสมา เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ตำบลเสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 31 มีนาคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเศษ  ตู้กลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มร.นม.) พร้อม ผศ.ดร.ธนากร  เปลื้องกลาง สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.นม. จัดอบรมหลักสูตร "การเพาะปลูกกัญชาอินทรีย์" รุ่นที่ 1 

จัดอบรมปลูกกัญชาอินทรีย์ขยายองค์ความรู้สู่เกษตรกร
จัดอบรมปลูกกัญชาอินทรีย์ขยายองค์ความรู้สู่เกษตรกร


 

โดยมีตัวแทนวิสาหกิจชุมชน เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ เข้ารับองค์ความรู้ด้านการนำกัญชาไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ และเชิงพาณิชย์, เรียนรู้พฤกษศาสตร์ของกัญชา, หลักการและแนวทางปฏิบัติของการปลูกกัญชาแบบเกษตรอินทรีย์, การดูแลรักษา, การจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชสำหรับกัญชาในระบบเกษตรอินทรีย์ รวมไปถึงแนวทางการขออนุญาตปลูกกัญชาสำหรับประชาชนและเกษตรกร พร้อมการสาธิตและฝึกปฏิบัติ ดำเนินการระยะเวลา 7 วัน ภายในระยะเวลา 5 เดือน  (การเพาะปลูก 1 รอบ )

จัดอบรมปลูกกัญชาอินทรีย์ขยายองค์ความรู้สู่เกษตรกร


จัดอบรมปลูกกัญชาอินทรีย์ขยายองค์ความรู้สู่เกษตรกร
สำหรับผู้เข้าอบรมได้รหัสกล้องวงจรปิดใช้สังเกตการเจริญเติบโตของพืชกัญชาที่ตนเองเป็นผู้ลงมือปลูก และให้สิทธิเข้าเยี่ยมชมภายในฟาร์ม รวม 3 ครั้ง ตลอดอายุ 5 เดือนของการเพาะปลูก เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีองค์ความรู้และประสบการณ์พืชกัญชา พร้อมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์พืชกัญชาไทยให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นการดำเนินกิจกรรมสอดรับกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ด้านมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้แก่กลุ่มเกษตรกรชุมชนในอนาคต

จัดอบรมปลูกกัญชาอินทรีย์ขยายองค์ความรู้สู่เกษตรกร