"พล.อ.ประวิตร" ประธานประชุมบอร์ดกองทุนดีอี ไฟเขียวกรอบวงเงิน 3 พันล้านบาท สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 6 ด้าน ขานรับบอร์ดดีอีอุดหนุนงบขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5G ของประเทศ วงเงิน500 ล้านบาท

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(บอร์ดกองทุนดีอี) ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วย นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอีเอส)  และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ณตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล


พล.อ.ประวิตร กล่าวว่าที่ประชุมวันนี้ ให้ความเห็นชอบกรอบวงเงิน 3พันล้านบาท สำหรับสนับสนุนโครงการที่เข้าเกณฑ์ตามกรอบนโยบายการให้ทุนสนับสนุนประจำปี2564 โดยการเปิดรับข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนดีอีปีนี้กำหนดกรอบนโยบายการให้ทุนไว้ 6 ด้าน ได้แก่ 

"บิ๊กป้อม" ไฟเขียวกองทุนดีอีหนุนพัฒนาดิจิทัล 6 ด้าน

1.Digital Manpower  "การศึกษากับคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล"การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการกำหนดนโยบายพัฒนาบุคลากรของประเทศ2.Digital Health "Advanced eHealth" ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลด้านสาธารณสุขครอบคลุมการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศทางการแพทย์การบริการสุขภาพและให้คำปรึกษาในทุกกลุ่มคนอย่างทั่วถึง

3. Digital Agriculture "เกษตรเชิงรุกด้วยนวัตกรรมดิจิทัล" การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการเกษตรแบบเชิงรุกตั้งแต่ต้นน้ำ-ปลายน้ำ เพื่อเพิ่มมูลค่าและต่อยอดภาคเกษตร

 

4.Digital Technology"เทคโนโลยีดิจิทัลในโลกอนาคต" ส่งเสริมการนำอุปกรณ์และระบบดิจิทัล อาทิ อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง (Internetof Things) มาใช้ในการบริหารจัดการเมือง ชุมชนและแก้ปัญหาสาธารณะตลอดจนยกระดับการบริหารจัดการในภาคต่างๆ 5. DigitalGovernment &Infrastructure "รัฐบาลดิจิทัล" สนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการออกแบบบริการภาครัฐการบูรณาการและการทำงานร่วมกัน (Interoperability) เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่และ 6. Digital Agenda"โครงการตามนโยบายเร่งด่วน" โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 

"บิ๊กป้อม" ไฟเขียวกองทุนดีอีหนุนพัฒนาดิจิทัล 6 ด้าน

"บิ๊กป้อม" ไฟเขียวกองทุนดีอีหนุนพัฒนาดิจิทัล 6 ด้าน


ทั้งนี้ ที่ประชุมฯยังมีการกำหนดหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามมาตรา26 (6) แห่งพ.ร.บ.การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560สำหรับขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5G ของประเทศไทยเพื่อการต่อยอดการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี 5Gภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ500 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(บอร์ดดีอี) ซึ่งมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิจารณาอนุมัติในการประชุมบอร์ดดีอี เมื่อวันที่ 24 มี.ค.ที่ผ่านมา

 

"บิ๊กป้อม" ไฟเขียวกองทุนดีอีหนุนพัฒนาดิจิทัล 6 ด้าน


สำหรับโครงการที่เข้าเกณฑ์ได้รับการพิจารณาสนับสนุนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขหลักๆ ได้แก่ เป็นโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อน5G แห่งชาติเป็นโครงการนำร่องที่มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี5G ของประเทศไทย ระยะที่ 1และโครงการที่ขอรับการสนับสนุนต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนดีอี


"บิ๊กป้อม" ไฟเขียวกองทุนดีอีหนุนพัฒนาดิจิทัล 6 ด้าน

"บิ๊กป้อม" ไฟเขียวกองทุนดีอีหนุนพัฒนาดิจิทัล 6 ด้าน


นอกจากนี้ ยังพิจารณาเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาการจัดสรรประโยชน์และการรักษาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอีกทั้งได้เสนอให้มีการแต่งตั้ง "คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทรัพย์สินทางปัญญา"เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนฯต่อไป

 

"บิ๊กป้อม" ไฟเขียวกองทุนดีอีหนุนพัฒนาดิจิทัล 6 ด้าน


นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)กล่าวว่า ในการประชุมวันนี้คณะกรรมการฯยังได้มีการอนุมัติให้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์และสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลีในส่วนของกองทุนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีโดยมีมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เป็นหน่วยงานสนองพระราชดำริ