กรมการขนส่งทางบก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ลงนามการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อตรวจสอบการจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกรมการขนส่งทางบกในการรับชำระภาษีรถประจำปี

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น 2 สำนักงาน คปภ. กรมการขนส่งทางบก นำโดย นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.)  นำโดย ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และ นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อตรวจสอบการจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับ เพื่อต่อยอดการเชื่อมโยงข้อมูลจากปี 2563 ที่ได้จัดให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ สำหรับการให้บริการชำระภาษีรถยนต์ประจำปี ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax และตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) ของกรมการขนส่งทางบก

ขนส่ง ผนึก คปภ.เชื่อมข้อมูลประกันภัยรถภาคบังคับ

      นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบก มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะลดระยะเวลา การให้บริการกับประชาชนที่มาติดต่อดำเนินงานด้านทะเบียนและภาษีรถ รวมทั้งลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้าและไม่ถูกต้องในการรับชำระภาษีรถประจำปี สอดรับกับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนโยบายรัฐบาลที่ต้องการนำระบบราชการในปัจจุบันยกระดับสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ซึ่งในปัจจุบันการรับชำระภาษีรถยังคงใช้หลักฐานการจัดทำประกันภัยรถที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาความคุ้มครองเป็นเอกสารประกอบ (ในรูปแบบกระดาษ) ทำให้เกิดภาระทั้งกับประชาชนผู้ใช้บริการ และหน่วยงานของรัฐในการจัดเก็บเอกสารหลักฐานดังกล่าว 
 

ขนส่ง ผนึก คปภ.เชื่อมข้อมูลประกันภัยรถภาคบังคับ

ดังนั้นแล้ว ความร่วมมือระหว่าง กรมการขนส่งทางบก กับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสมาคมประกันวินาศภัยไทยครั้งนี้ เพื่อที่จะพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบตรวจสอบการจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับ จะช่วยแก้ไขปัญหาและเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ให้กับประชาชนผู้ใช้บริการให้ได้รับประโยชน์สูงสุด นำมาสู่พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลตรวจสอบการจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับ เพื่อให้การบริการรับชำระภาษีรถประจำปีมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น จากเดิม ประชาชนต้องใช้หลักฐานการทำประภัยทำรถภาคบังคับในรูปแบบเอกสารเป็นเอกสารประกอบในการชำระภาษีรถประจำปี เมื่อการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงแล้วเสร็จ ประชาชนไม่ต้องแสดงหลักฐานในรูปแบบกระดาษอีกต่อไป ซึ่งทำให้การรับชำระภาษีรถประจำปีเป็นไปแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ทั้งการรับชำระภาษีที่เคาน์เตอร์สำนักงาน ช่องทาง Drive Thru บริการรับชำระภาษีที่ห้างสรรพสินค้า หรือ Shop Thru for tax หรือผ่านระบบ e service ของกรมการขนส่งทางบก และของหน่วยงานหรือหน่วยบริการต่าง ๆ ทั้งเคาน์เตอร์เซอร์วิส ธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น ซึ่งเป็นความร่วมมือในการทำงานแบบเชิงรุกเพื่อส่งมอบบริการที่ดี  มีคุณภาพ ทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานทั้งกรมการขนส่งทางบก สำนักงาน คปภ. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย ในการลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ลดการใช้กระดาษและพื้นที่การจัดเก็บเอกสาร การปฏิบัติงานชำระภาษีรถประจำปีถูกต้อง และรวดเร็วยิ่งขึ้น การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ       

ขนส่ง ผนึก คปภ.เชื่อมข้อมูลประกันภัยรถภาคบังคับ


ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก ยังคงมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนางานให้บริการในทุกมิติ ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้บริการกับประชาชน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งปรับปรุงรูปแบบการให้บริการในทุกกระบวนงาน เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคปัจจุบัน และการดำเนินชีวิตในรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) เพื่อประโยชน์ให้กับประชาชนและประเทศในระยะยาวอย่างยั่งยืนต่อไปดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันประชาชนนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำรงชีวิตมากขึ้น สำนักงาน คปภ. ในฐานะหน่วยงานที่กำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย ได้เล็งเห็นถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ให้กับประชาชน โดยเฉพาะในการจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับ และชำระภาษีรถประจำปี จึงได้มีการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลประกันภัยรถภาคบังคับ (Compulsory Motor Insurance System : CMIS) อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มศักยภาพในการรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลให้ครอบคลุมทุกช่องทางการชำระภาษีรถประจำปีของกรมการขนส่งทางบกให้มีความรวดเร็ว โดยมีการเข้ารหัสทำให้ข้อมูลมีความปลอดภัย ซึ่งภาพการทำงานของระบบเชื่อมโยงข้อมูลนี้ คือเมื่อประชาชนมายื่นชำระภาษีรถประจำปี กรมการขนส่งทางบกจะส่งข้อมูลบางรายการเกี่ยวกับรถมายังสำนักงาน คปภ. อาทิเช่น เลขทะเบียนรถ ประเภทรถ เพื่อตรวจสอบประกันภัยรถภาคบังคับ และเมื่อมีการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวในระบบฐานข้อมูลของสำนักงาน คปภ. แล้ว ระบบจะมีการแจ้งผลการตรวจสอบไปยังกรมการขนส่งทางบก เพื่อใช้ประกอบการรับชำระภาษีรถประจำปีจนเสร็จสิ้น แล้วแจ้งผลกลับมาทางระบบของสำนักงาน คปภ. อีกครั้ง ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการพัฒนาระบบดังกล่าว จะช่วยลดภาระทั้งกับประชาชนผู้ใช้บริการ และหน่วยงานของรัฐในการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน ส่งผลให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และครบวงจร ซึ่งจะเป็นการยกระดับการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างแท้จริง ตลอดจนเป็นการส่งเสริมธุรกิจประกันภัยไปสู่การประกันภัยดิจิทัลแบบครบวงจร และสอดคล้องกับนโยบายการเป็นรัฐบาลดิจิทัลอีกด้วย

ขนส่ง ผนึก คปภ.เชื่อมข้อมูลประกันภัยรถภาคบังคับ


การลงนามบันทึกข้อตกลงในวันนี้ กรมการขนส่งทางบก สำนักงาน คปภ. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย คำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูล จึงได้ตกลงจะเก็บรักษาข้อมูลที่ได้จากความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ไว้เป็นความลับ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เลขาธิการกล่าวในตอนท้าย

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่าตามที่กรมการขนส่งทางบก และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้ให้ความสำคัญในการพัฒนา และนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันภัยรถภาคบังคับ โดยเฉพาะจากเดิมเป็นการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบเพื่อการตรวจสอบการจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับ สำหรับการให้บริการชำระภาษีรถยนต์ประจำปีผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax และตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) ของกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น แต่ในวันนี้ได้มีการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจสอบการจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับให้ครอบคลุมการชำระภาษีรถทุกช่องทาง ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของรถได้รับประโยชน์ที่แท้จริง ทั้งยังสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้โดยมีความสะดวกและความรวดเร็ว 

ขนส่ง ผนึก คปภ.เชื่อมข้อมูลประกันภัยรถภาคบังคับ

       
ในปัจจุบันภาคธุรกิจประกันภัยรถยนต์เอง ได้มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบในการรับประกันภัยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าของรถในการจัดหาประกันภัย รวมถึงการส่งเสริมให้มีการเข้าถึงประกันภัยได้ง่าย เช่น การปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับประกันภัยเป็นระบบออนไลน์ การสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการรายงานข้อมูลต่อสำนักงาน คปภ. แบบ Real-time เพื่อให้มีศูนย์ข้อมูลกลางในการตรวจสอบการประกันภัยรถภาคบังคับ รวมถึงได้มีการผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการประกันภัยรถภาคบังคับระหว่างหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยลดต้นทุนในการดำเนินการและส่งเสริมการพัฒนาระบบการตรวจสอบการประกันภัยรถภาคบังคับให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้รถในประเทศไทยมีการทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับครอบคลุมมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนและผู้ประสบภัยจากรถได้รับความคุ้มครองตามเจตนารมย์ที่ได้มีการตรากฎหมายไว้แต่แรก        

ขนส่ง ผนึก คปภ.เชื่อมข้อมูลประกันภัยรถภาคบังคับในวันนี้จึงเป็นโอกาสดีที่สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ในการพัฒนาระบบครั้งนี้ ซึ่งเป็นก้าวที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลที่สมบูรณ์ ทั้งระบบรับประกันภัยและระบบการชำระภาษีประจำปี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นรูปแบบที่มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวมต่อไป