"อาจารย์ราชภัฏ" ที่ถูกส.ส.พลังประชารัฐทำร้ายร่างกายเมื่อวันที่ 26 มี.ค.ที่ผ่านมา ร้องขอความเป็นธรรม "ชวน หลีกภัย"ในฐานะประธานสภา เพื่อขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบจริยธรรม ภายใน 60 วัน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันนี้(30 มี.ค.) ณ อาคารรัฐสภา เกียกกาย ผศ.นพพร ขุนค้า อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้ายื่นหนังสือต่อประธานรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ขอให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจริยธรรมของ ส.ส. พลังประชารัฐ จังหวัดฉะเชิงเทรา กรณีทำร้ายร่างกายตนเองจนได้รับบาดเจ็บ ที่ร้าน 13 november ตรงข้ามสถานีรถไฟฉะเชิงเทรา เมื่อคืนวันศุกร์ที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา

โดยขอให้นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐดังกล่าว ที่เข้าข่ายกระทำความผิดตาม "ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ พ.ศ.2563" หมวด 2 จริยธรรมอันเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกและกรรมาธิการ ดังนี้

(1) ข้อ 10 สมาชิกและกรรมาธิการต้องรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงของสภาผู้แทนราษฎร และไม่กระทำการใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของประเทศชาติและสภาผู้แทนราษฎร
(2) ข้อ 12 สมาชิกและกรรมาธิการต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อื่น ไม่แสดงกิริยาหรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ มีลักษณะเป็นการดูหมิ่น หมิ่นประมาท เสียดสีหรือใส่ร้ายป้ายสีบุคคลใด หรือนำเอาเรื่องที่เป็นเท็จมาอภิปรายแสดงความเห็นในท่ีประชุม หรือที่อื่นใด
(3) ข้อ 13 สมาชิกและกรรมาธิการต้องไม่แสดงอาการข่มขู่ อาฆาตมาดร้าย หรือใช้กำลังประทุษร้าย ต่อบุคคลอื่นในที่ประชุม บริเวณสภา หรือที่อื่นใด

โดยขอให้ปฏิบัติตามหมวด 3 การส่งเสริมและควบคุมให้เป็นไปตามจริยธรรม ในข้อ 27 "ให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมของสมาชิก หรือกรรมาธิการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่รับเรื่องร้องเรียน..."

ผศ.นพพร กล่าวว่า วันนี้ตนมาเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม ให้รู้ว่าบ้านเมืองนี้มีขื่อมีแป อยู่ภายใต้กฎหมายและรัฐธรรมนูญ จึงขอให้ทางสภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับตนในฐานะผู้ถูกทำร้ายร่างกาย และเพื่อสร้างความกระจ่างและรักษาเกียรติภูมิของสภาผู้แทนราษฎรในสายตาของประชาชน เพราะเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคมในวงกว้าง