เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ .

วันที่ 28 มี.ค.64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
โดยประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งคณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติเห็นชอบให้รับโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา (สบ9) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค.2564
ประกาศ ณ วันที่ 28 มี.ค.2564 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

โปรดเกล้า ฯ"บิ๊กโจ๊ก "ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษา (สบ.9)ตร.


โปรดเกล้า ฯ"บิ๊กโจ๊ก "ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษา (สบ.9)ตร.


โปรดเกล้า ฯ"บิ๊กโจ๊ก "ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษา (สบ.9)ตร.


โปรดเกล้า ฯ"บิ๊กโจ๊ก "ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษา (สบ.9)ตร.


โปรดเกล้า ฯ"บิ๊กโจ๊ก "ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษา (สบ.9)ตร.โปรดเกล้า ฯ"บิ๊กโจ๊ก "ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษา (สบ.9)ตร.


โปรดเกล้า ฯ"บิ๊กโจ๊ก "ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษา (สบ.9)ตร.