กกต.เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีวันนี้ โดยเตรียมหลักฐานไปให้พร้อม จะได้บัตร 2 ใบ คือ เลือกนายกเล็กกับสมาชิกสภาเทศบาล

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ที่หน่วยเลือกตั้งที่ตัวเองมีชื่ออยู่ และ ก่อนออกจากบ้านอย่าลืมเตรียมหลักฐานแสดงตน นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ใบอนุญาตขับขี่ พาสปอร์ต เป็นต้น


ส่วนขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง เริ่มจากตรวจสอบรายชื่อและดูลำดับที่จากบัญชีรายชื่อที่ปิดประกาศไว้หน้าที่เลือกตั้ง ยื่นหลักฐานแสดงตนต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง แล้วลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อ จากนั้น จะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ใบแรกบัตรเลือกตั้งสีม่วงสำหรับเลือกนายกเทศมนตรี ใบที่สองบัตรเลือกตั้งสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเทศบาล

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดและบริการข้อมูลสายด่วน 1444