ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ "พันตรีหญิง สุรีย์รัตน์ สิริวชิรภักดิ์-ร้อยเอกหญิง มนัสสิยา ทิพยวชิราภักดิ์" พร้อมอีก 5 นาย

17 มีนาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร โดยระบุว่า
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พ.ศ.2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล 7 นาย ดังนี้
1.ว่าที่ พันตรีหญิง สุรีย์รัตน์ สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันตรีหญิง
2.ว่าที่ ร้อยเอกหญิง มนัสสิยา ทิพยวชิราภักดิ์ เป็น ร้อยเอกหญิง
3.ว่าที่ ร้อยโท ธนาปกร ทรงอารมย์ เป็น ร้อยโท
4.ว่าที่ ร้อยโท ธนกร โรจนนาค เป็น ร้อยโท
5.ว่าที่ ร้อยโท ขวัญชัย ตัณฑวนันท์ เป็น ร้อยโท
6.ว่าที่ ร้อยโท กัณหา บุตรจันทร์ เป็น ร้อยโท
7.ว่าที่ ร้อยโทหญิง วันวิสาข์ ใจจั๋นติ๊บ เป็น ร้อยโทหญิง

พระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทานยศ 'พันตรีหญิง สุรีย์รัตน์ สิริวชิรภักดิ์'

พระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทานยศ 'พันตรีหญิง สุรีย์รัตน์ สิริวชิรภักดิ์'