วันที่ 22-23 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพแกนนําชุมชนตําบลเสม็ดใต้ (การเขียนแผนปฏิบัติการ) ผ่านระบบ VDO Conference

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในฐานะมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้กำหนดให้มีการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายนักวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 22-23 มกราคม 2564 ภายใต้การนำของ อาจารย์สุรีย์พร  ธรรมมิกพงษ์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยทีมคณาจารย์จาก 5 คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพแกนนําชุมชนตําบลเสม็ดใต้(การเขียนแผนปฏิบัติการ) ผ่านระบบ VDO Conference


การขับเคลื่อนความเข้มแข็งของชุมชนผ่าน 5G

การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินขีดความสามารถ/ศักยภาพด้านต่าง ๆ และกำหนดกรอบการเขียนแผนปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่และแกนนำชุมชนตำบลเสม็ดใต้ ภายใต้การร่วมกันใช้ความรู้และต้นทุนในชุมชน เชื่อมผสานกับความรู้เชิงวิชาการ / เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาชุมชน โดยมีแกนหลักในการพัฒนาที่เกิดขึ้นจากความเข้มแข็งของรัฐและชุมชน สู่การเป็น "เสม็ดใต้ SMART"

การขับเคลื่อนความเข้มแข็งของชุมชนผ่าน 5G

โดยในกระบวนการประชุมผ่านระบบ VDO Conferenceครั้งนี้ ได้นำหลักการจัดเวทีประชุมแบบมีส่วนร่วมมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการจัดประชุมทางไกลเพื่อปิดจุดอ่อนของช่องว่างทางเทคโนโลยีให้ชุมชนสามารถเกิดการเรียนรู้ก้าวข้ามความกลัว และพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็น SMART COMMUNITY ได้ ซึ่งเป็นการสร้างพื้นที่ใหม่ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เกิดการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการขับเคลื่อนความเข้มแข็งของชุมชน และลดช่องว่างทางสังคมพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนในชุมชนอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพทีมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ให้สามารถเป็นพี่เลี้ยงประจำพื้นที่ในการจัดกระบวนการชุมชนแบบมีส่วนร่วมได้