กรมการพัฒนาชุมชน สนองพระปณิธาน สมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ จากผ้าพระราชทาน "ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" จัดประกวดผ้าลายพระราชทาน เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ ปลุกกระแสเทรนด์ผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากล พร้อมดึงรายได้เข้าสู่ชุมชนเศรษฐกิจฐานราก

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายอัครชญ แก้วอาภรณ์ ผู้แทนที่ปรึกษาคณะกรรมการประกวดผ้าฯ และนายกุลวิทย์ เลาสุขศรี บรรณาธิการบริหารนิตยสารโว้ก ประเทศไทย ร่วมกันแถลงข่าวการประกวดผ้าลายพระราชทาน "ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี"  ภายใต้โครงการจัดแสดงและเชื่อมโยงการตลาดภูมิปัญญา "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" ณ สุราลัยฮอลล์ ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม

จัดประกวดผ้าลายพระราชทาน "ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี" ปลุกกระแสเทรนด์ผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากล


โดยนายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า นับเป็นระยะเวลากว่า 60 ปี ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ต่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทย และทรงมีพระราชดำริว่าควรจะมีการนำภูมิปัญญา    ของราษฎรที่ได้ทอผ้าไว้ใช้กันอยู่ มาพัฒนาเป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้แก่ราษฎร
 นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน ราชกัญญา ที่ได้พระราชทานลายผ้าชื่อว่า "ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" ซึ่งผ้าลายพระราชทาน นั้นมาจากพระดำริ   "ผ้าไทย ใส่ให้สนุก" จากการเสด็จไปทอดพระเนตร ผลิตภัณฑ์ด้านผ้าและงานหัตถกรรม 3 ภูมิภาค พระองค์พระราชทานลวดลาย"ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" ให้เป็นกรณีพิเศษ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ที่ผ่านมา และสื่อความหมาย ถึงการส่งมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคน และพระราชทานพระอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้า เป็นต้นแบบ และพัฒนาต่อยอดไปสู่    เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ตามวิถีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่น เพื่อให้รายได้ กลับเข้าสู่ชุมชน เป็นวงจรเศรษฐกิจเชิงมหภาค และส่งเสริม ผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากลเป็นที่นิยมในทุกเพศทุกวัยและทุกโอกาส

จัดประกวดผ้าลายพระราชทาน "ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี" ปลุกกระแสเทรนด์ผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากล


 นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า อีกทั้งยังพระราชทานพระอนุญาตให้ กรมการพัฒนาชุมชน และสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้จัดประกวดลายผ้าพระราชทาน"ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี" เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของไทย และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของ  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายสิ่งทอและการอนุรักษ์ผ้าไทย ประชาสัมพันธ์ผ้าไทยแต่ละประเภทให้เป็นที่รู้จักและก่อให้เกิดรายได้กลับเข้าสู่ชุมชนเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าไทยอีกด้วย

จัดประกวดผ้าลายพระราชทาน "ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี" ปลุกกระแสเทรนด์ผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากล

จัดประกวดผ้าลายพระราชทาน "ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี" ปลุกกระแสเทรนด์ผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากล

จัดประกวดผ้าลายพระราชทาน "ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี" ปลุกกระแสเทรนด์ผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากล