svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ข่าว

ประชาชนทยอยเดินทางลงคะแนน

07 กุมภาพันธ์ 2564

รองผู้ว่าเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งนายก อบจ. พบมี 2 หน่วยต้องลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหม่ ตลอดช่วงเช้าพบประชาชนทยอยเดินทางมาลงคะแนนเสียง แต่ไม่คึกคัก ทางจังหวัดกำชับให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด 19

7 กุมภาพันธ์ 2564   นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง   หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกคำสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรใหม่ เนื่องจากจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน จำนวน 2 หน่วยเลือกตั้ง คือหน่วยเลือกตั้งที่ 9 ตำบลในเมือง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองยโสธร และหน่วยเลือกตั้งที่ 3 ตำบลกระจาย เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอป่าติ้ว โดยมีรองผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรและคณะ ให้การต้อนรับและร่วมตรวจเยี่ยม และมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทยอยออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20 อย่างเคร่งครัด

ประชาชนทยอยเดินทางลงคะแนน