ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ "พระบรมราชโองการ" โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ 12,868 ราย "มาดามแป้ง - ตูน บอดี้สแลม" ได้รับพระราชทานด้วย .

29 มกราคม 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2563 ความว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 12,868 ราย ดังรายนามท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
อ่านประกาศฉบับเต็ม

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ 12,868 ราย "มาดามแป้ง - ตูน บอดี้สแลม" ได้รับพระราชทานด้วย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ 12,868 ราย "มาดามแป้ง - ตูน บอดี้สแลม" ได้รับพระราชทานด้วย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ 12,868 ราย "มาดามแป้ง - ตูน บอดี้สแลม" ได้รับพระราชทานด้วย