นครศรีธรรมราช - การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดโครงการบริหารจัดการน้ำยางสด บริหารน้ำยางสด ตั้งเป้าระบาย 2 แสนตัน ช่วยราคายางมีเสถียรภาพ เพื่อช่วยดึงปริมาณยางออกจากระบบ และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

 27 มกราคม 2564 นายสุขทัศน์  ต่างวิริยะกุล  รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ เป็นประธานเปิดการ Kick off โครงการบริหารจัดการน้ำยางสด  ณ โรงงานยางแผ่นรมควัน สาขา 2 สหกรณ์นิคมทุ่งสง จำกัด หมู่ที่ 12 ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางนครศรีธรรมราช และ สหกรณ์นิคมทุ่งสง จำกัด จัดขึ้น เพื่อแก้ปัญหาราคาน้ำยางสด            ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ไม่สม่ำเสมอ ทำให้ผู้ประกอบกิจการยางขาดแคลนตู้คอนเทรนเนอร์และประสบปัญหาค่าขนส่งเพิ่มสูงขึ้น ปัญหาดังกล่าวได้ลุกลามไปทั่วโลก เกิดผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ส่งผลถึงห่วงโซ่การผลิตยางพาราและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทำให้ผู้ประกอบกิจการยางได้รับผลกระทบด้านการส่งออก ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ราคาน้ำยางสดภายในประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ซึ่งเป็นหน่วยการผลิตและแปรรูปยางพาราขั้นต้นได้รับผลกระทบโดยตรง ส่งผลต่อการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง       

ระบายน้ำยางสด สร้างเสถียรภาพราคา

นายสุขทัศน์  ต่างวิริยะกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ กล่าวว่าโครงการนี้เป็นมาตรการหนึ่งที่การยางแห่งประเทศไทยกำหนดขึ้นเพื่อช่วยดึงปริมาณยางออกจากระบบ และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำยางสดตกต่ำ โดยคาดว่าจะช่วยดึงปริมาณน้ำยางสดออกจากระบบกว่า 2 แสนตันประกอบด้วย 4 มาตรการ คือ  
1. ให้สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางรวบรวมน้ำยางสด โดยการยางแห่งประเทศไทยสนับสนุน แทงค์เก็บน้ำยางสด พร้อมสารเคมีสำหรับยืดระยะเวลาเก็บรักษาน้ำยางสดให้คงคุณภาพไว้ได้นาน 1-2 เดือน จากกองทุนพัฒนายางพารา มาตรา 49(3)   2. สนับสนุนเงินทุนเพิ่มสภาพคล่องให้สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในการเก็บรักษายางพาราไว้รอขายในช่วงราคาเหมาะสม  3. ลดปริมาณน้ำยางสดออกสู่ตลาดด้วยการแปรรูป โดยส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผลิตยางแผ่นรมควัน และยางแผ่นคุณภาพดี ตามแนวทาง "นวัตกรรมยางแผ่นดิบสั่งตัด"  4. ขับเคลื่อนหน่วยธุรกิจ (BU) เพื่อเจาะตลาดต่างประเทศ หาช่องทางการขายผลผลิตยางพาราของเกษตรกร             วันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่การยางแห่งประเทศไทย ได้ Kick Off โครงการบริหารจัดการน้ำยางสดที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกยางมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย และเป็นจังหวัดที่มีสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่เข้มแข็ง มีศักยภาพ โดยชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางนครศรีธรรมราช จำกัด เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการน้ำยางสดในครั้งนี้ เพื่อเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาราคาน้ำยางสดของประเทศต่อไป 

ระบายน้ำยางสด สร้างเสถียรภาพราคา

ระบายน้ำยางสด สร้างเสถียรภาพราคา

 นายณรงค์ศักดิ์ ใจสมุทร ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง กล่าวว่า โครงการบริหารจัดการน้ำยางสด เป็นโครงการนำร่องดำเนินการใน 3 จังหวัด คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง และจังหวัดพัทลุง    ส่วนโครงการบริหารจัดการน้ำยางสดในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการโดยชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางนครศรีธรรมราช จำกัด มีสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการน้ำยางสด 8 สถาบัน

ระบายน้ำยางสด สร้างเสถียรภาพราคา


             ได้แก่ สหกรณ์นิคมทุ่งสง จำกัด, สหกรณ์การเกษตรเขาขาว , สหกรณ์กองทุนสวนยางห้างส้าน จำกัด ,สหกรณ์กองทุนสวนยางโสตประชา จำกัด ,สหกรณ์กองทุนสวนยางเทพทองพัฒนา จำกัด , สหกรณ์กองทุนสวนยางเขาน้อย จำกัด , สหกรณ์กองทุนสวนยางควนเถียะ จำกัด และสหกรณ์กองทุนสวนยางเขาน้อยฉลองพัฒนาจำกัด 

ระบายน้ำยางสด สร้างเสถียรภาพราคา