กระทรวงสาธารณสุขเปิดสถิติปัญหาสุขภาพของคนวัยทำงานตลอดปี 2562 ที่ผ่านมา พบปัญหาสุขภาพอันเนื่องมาจากการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุใหญ่ที่สุด หนุน รัฐ-เอกชน ตั้งศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน ลดปัจจัยเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ

18 ธันวาคม 2563 ที่ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพกลุ่มวัยแรงงาน โดยมี ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภานายจ้างแห่งประเทศไทย สภาลูกจ้างแห่งประเทศไทย ผู้แทนจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ผู้แทนจากโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สถานประกอบการและวิสาหกิจชุมชน นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 320 คน เข้าร่วมประชุม

เปิดสถิติ 5 ปัญหาสุขภาพของคนวัยทำงาน พบ "บุหรี่" สาเหตุหลัก


นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการดำเนินงานศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน ในปี 2562 ที่ผ่านมาทำให้พบรายงานปัญหาสุขภาพที่สำคัญของคนวัยทำงานส่วนใหญ่คือ

 • การสูบบุหรี่ร้อยละ 42.88
 • สมรรถภาพการได้ยิน ร้อยละ 14.28
 • น้ำตาลในเลือด ร้อยละ 14.28
 • โรคติดต่อร้อยละ 14.28
 • ความดันโลหิตร้อยละ 14.28
 • เปิดสถิติ 5 ปัญหาสุขภาพของคนวัยทำงาน พบ "บุหรี่" สาเหตุหลัก

  ด้านนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้กรมควบคุมโรคดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพในกลุ่มวัยทำงาน ทั้งในและนอกระบบจำนวนกว่า 37.5 ล้านคน ซึ่งเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนสังคม และระบบเศรษฐกิจประเทศ และใช้ชีวิตในสถานที่ทำงานกว่า 1 ใน 3 ของชีวิตประจำวัน โดยให้จัดตั้งศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน (Wellness Center) และโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข เพื่อดูแลสุขภาพคนวัยทำงานและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพจากการประกอบอาชีพ โดยนำนโยบาย 5 ด้าน ได้แก่ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม, โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข, คลินิกโรคจากการทำงาน, ศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน และความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นตัวขับเคลื่อนการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2562 ปัจจุบันมีองค์กรต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์สุขภาพวัยทำงาน 8 แห่ง และองค์กรภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 198 แห่ง และเชิญชวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง

  เปิดสถิติ 5 ปัญหาสุขภาพของคนวัยทำงาน พบ "บุหรี่" สาเหตุหลัก


  นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าวต่อว่า ในการดำเนินงานจะเชื่อมโยงงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรคระหว่างสถานประกอบการและหน่วยบริการสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนกลุ่มวัยทำงานในสถานประกอบการมีสุขภาพที่แข็งแรงในทุกมิติ สามารถดูแลสุขภาพและบริหารจัดการได้ด้วยองค์กร โดยมีหน่วยบริการสาธารณสุขเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำด้านสุขภาพ ให้มีพฤติกรรมสุขภาพระหว่างการทำงานที่เหมาะสม มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ลดการเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ขอเชิญชวนหน่วยงานและสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้บุคลากรมีความปลอดภัยจากการประกอบอาชีพ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี เมื่อเจ็บป่วยจะสามารถตรวจพบและเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาได้เร็ว

  เปิดสถิติ 5 ปัญหาสุขภาพของคนวัยทำงาน พบ "บุหรี่" สาเหตุหลัก  เปิดสถิติ 5 ปัญหาสุขภาพของคนวัยทำงาน พบ "บุหรี่" สาเหตุหลัก