กรมการปกครอง รับสมัครงานผ่านโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) โดยเปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 14,510 อัตรา ทั่วประเทศ เริ่มแล้ววันนี้!.

เพจ ไทยคู่ฟ้า โพสเผยแพร่ระบุว่า ข่าวดี! เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 14,510 อัตรา ทั่วประเทศ
#ไทยคู่ฟ้า กรมการปกครอง เปิดรับสมัครงานผ่านโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) งบประมาณภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงมหาดไทย
สำหรับตำแหน่งลักษณะงานที่เปิดรับ คือ ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูลในระบบ และประสานงาน ซึ่งมีจำนวนและอัตราจ้างตำบลละ 2 อัตรา รวม 14,510 อัตรา รวมถึงมีระยะการจ้างงาน 12 เดือน (1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64) ส่วนอัตราค่าตอบแทนจ้างเหมา 15,000 บาท/เดือน
ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ (ภูมิลำเนาในตำบลของผู้มีคุณสมบัติ) ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ก.ย. 63 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ

รายละเอียด
ลักษณะงาน: ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูลในระบบ และประสานงาน
จำนวนและอัตราจ้าง: ตำบลละ 2 อัตรา รวม 14,510 อัตรา ระยะการจ้าง 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) อัตราจ้างเหมา 15,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติ

 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร (15 ก.ย.63)
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา
 • มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในตำบลนั้น ไม่น้อยกว่า 6 เดือน จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร (15 ก.ย.63)

 • เอกสารประกอบการสมัคร
 • รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปื จำนวน 1 ใบ
 • สำเนาปริญญาบัตร และ สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • ใบรับรองแพทย์ ออกไม่เกิน 1 เดือน และ ไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามที่ ก.พ.กำหนด
 • หลักฐานอื่นๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัวและนามสกุล (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาเอกสารทุกฉบับ ให้รับรองสำเนาถูกต้อง ลงลายมือชื่อ วันที่ เลขประจำตัวสอบ ไว้มุมบนขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสาร
  ผู้ที่สนใจสมัครได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ (ภูมิลำเนาในตำบลของผู้มีคุณสมบัติ) ตั้งแต่วันที่ 1- 15 กันยายน 2563
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ

  รีบเลย! "กรมการปกครอง" รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 14,510 อัตรา

  .