มข.เตรียมวิทยาเขตหนองคายเป็นสถานที่กักตัวควบคุมโรคนักศึกษาต่างชาติหากมีการเปลี่ยนแปลง เปิดประเทศ และได้รับการประสานจากรัฐบาล พร้อมหนุนให้นักศึกษาเรียนผ่านออนไลน์ เพื่อไม่ให้การเรียนชะงัก

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ส่งผลให้ประเทศไทย รวมถึงทั่วโลก ปิดประเทศ  ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยต่างทยอยเดินทางกลับ  ขณะที่บางส่วนยังคงอาศัยอบู่ในประเทศไทย  สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยนั้นยังคงต้องกักตัวในสถานที่ที่รัฐกำหนด เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโควิด 19 อย่างเคร่งครัด    

     ผศ.ดร.ภญ.อัจฉราวรรณ  โตภาคงาม  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ มหาวิยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า  สำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เปิดให้มีการเรียนการสอนแล้ว โดยทุกคนยังต้องเฝ้าระวังและปฏิบัติตัวในการดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัด   นอกจากนักศึกษาชาวไทยแล้ว  ทางมหาวิทยาลัยยังมีนักศึกษาต่างชาติกว่า 600 คน ที่เดินทางเข้ามาศึกษาต่อ  ซึ่งทางมหาวิทยาลัย ได้กำชับให้อาจารย์ผู้สอนที่รับผิดชอบดูแลนักศึกษาต่างชาติ ให้ติดตามแต่ละรายอย่างใกล้ชิด  
มข.เตรียมวิทยาเขตหนองคายเป็นสถานที่กักตัวนักศึกษาต่างชาติ

"ต้องยอมรับว่าการจัดการเรียนการสอนมีการปรับตัวกันมาก  สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เน้นเรื่องการออนไลน์ทั้งหมด ทั้งการเรียน การสอน  การลงทะเบียนเรียน การขึ้นทะเบียนนักศึกษา  การชำระต่างๆ ทางมหาวิทยาลัยทำเพลทฟอร์มให้นักศึกษา  โดยเฉพาะนักศึกษารายเก่า รายใหม่  หากมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีจะให้ดำเนินการผ่านทางออนไลน์ได้ทั้งหมด  ยกเว้นว่าหากพิจารณาแล้วไม่สะดวก  และคณะยังไม่สามารถสอนออนไลน์ได้  อาจจะต้องให้นักศึกษาเดินทางมาที่มหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาเองต้องยอมรับว่า หากเดินทางมาแล้วต้องกักตัวในสถานที่ที่ทางรัฐบาลจัดหาให้จนกว่าจะครบกำหนด  กรณีที่นักศึกษาเดินทางมาทางบก อย่างเช่น นักศึกษาลาว  กัมพูชา ที่ต้องเดินทางข้ามผ่านพรมแดน  ขณะนี้นโยบายประเทศยังไม่เปิดพรมแดน  จึงต้องรอความชัดเจนจากทางรัฐบาลว่าจะมีมาตรการจัดการอย่างไร"

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวิทยาเขตหนองคาย  เชื่อว่าจะมีนักศึกษาจากลาวและกัมพูชา ที่จะเดินทางข้ามพรมแดน ทางมหาวิทยาลัยจึงมีการเตรียมการไว้ในระดับหนึ่ง เช่นการเตรียมพื้นที่ให้เป็น Local Quarantine ที่จะรองรับนักศึกษากลุ่มนี้  ซึ่งหากทางรัฐบาล ขอความร่วมมือในการเปิดพื้นที่ให้เป็นที่กักตัวสำหรับนักศึกษา แต่ขณะนี้เป็นขั้นตอนของการเตรียมการเท่านั้น  มข.เตรียมวิทยาเขตหนองคายเป็นสถานที่กักตัวนักศึกษาต่างชาติ

 "สำหรับนักศึกษาต่างชาตินั้น ใช้ปฏิทินเรียนเดียวกับนักศึกษาไทย  เนื่องจากระหว่างนี้ยังปิดประเทศ จึงมีนักศึกษาอยู่ 2 กลุ่ม คือ นักศึกษาที่ยังคงเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัย มีทั้งเข้าห้องเรียนตามปกติ และเรียนแบบออนไลน์  อีกกลุ่มเรียนออนไลน์ที่ประเทศบ้านเกิด   จึงมีความกังวลของนักศึกษาบางรายที่ยังไม่มีความพร้อมในการเดินทางและกักตัวที่ประเทศไทย  มหาวิทยาลัยจึงแจ้งให้นักศึกษามาเรียนในช่วยปลายปีได้   ในส่วนของนักศึกษาที่ต้องเรียนภาคปฏิบัติ  หรือต้องทำวิทยานิพนธ์ วิจัย  นักศึกษากลุ่มนี้ต้องมาปฏิบัติงานที่คณะ มีความจำเป็นที่ต้องมาเรียน  แต่ทั้งนี้ขึ้นกับสถานการณ์ของประเทศเป็นหลัก"
มข.เตรียมวิทยาเขตหนองคายเป็นสถานที่กักตัวนักศึกษาต่างชาติ