"ศรีสุวรรณ" ร่อนหนังสือถามอธิบดีกรมป่าไม้ 30 ปีที่ผ่านมา ทร.จ่ายค่าเช่าขอใช้ที่ป่าสงวนหรือไม่ ชี้ถ้าให้ ทร.ใช้ป่าสงวนฯ 4,600 ไร่ได้ก็ต้องให้ชาวบ้านที่ไร้ที่ทำกินได้สิทธิด้วยเช่นกัน

นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เปิดเผยว่า ตามที่กองทัพเรือทำหนังสือถึงกรมป่าไม้ เพื่อขอใช้ประโยชน์ในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาห้วยมะหาด, ป่าเขานั่งยอง และป่าเขาครอก บริเวณพื้นที่เขาโกรกตะแบกและเขาเนินกระปรอก ในท้องที่ ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง และ ต.สำนักกะท้อน ต.บ้านฉาง ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยองเพื่อจัดทำโครงการป้องกันภัยทางอากาศของสนามบินอู่ตะเภา และบริเวณใกล้เคียง และเป็นที่ต้องหน่วยป้องกันภายทางอากาศของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จากที่เคยขอใช้เดิม 2,558 ไร่เมื่อ 30 ปีที่แล้ว เป็นประมาณ 4,600 ไร่นั้น

กรณีดังกล่าว สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ได้ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมป่าไม้และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสอบถามว่าตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมากองทัพเรือได้จ่ายค่าเช่าการขอใช้ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติเดิมดังกล่าวจำนวน 2,558 ไร่ให้กับกรมป่าไม้หรือไม่ อย่างไร หากไม่จ่ายมีกฎหมายใดรองรับหรือไม่ เพื่อที่สมาคมฯจะได้ตรวจสอบต่อไปได้ว่า ในอดีตที่ผ่านมามีการใช้ทรัพย์สินของแผ่นดินเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับหน่วยงานรัฐบางหน่วยหรือไม่ เพื่อที่จะได้นำประเด็นดังกล่าวยื่นให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน และกรรมาธิการในสภาฯ ตรวจสอบต่อไป เพื่อสร้างบรรทัดฐานใหม่ของสังคม โดยไม่ให้หน่วยงานใดหรือใครเข้ามาใช้อำนาจ หรือถืออภิสิทธิ์ยึดครองในที่ดินของรัฐโดยไม่จ่ายค่าตอบแทนได้อีกต่อไป

นอกจากนั้น ยังได้ถามต่อไปอีกว่า ถ้ากรมหรือกระทรวงฯเห็นชอบให้กองทัพเรือ (ทร.) ได้สิทธิในการใช้พื้นที่ป่าสงวนฯดังกล่าวได้ ทั้ง ๆ ที่ขัดต่อแนวนโยบายป่าไม้แห่งชาตินั้น กรมป่าไม้ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะต้องเปิดโอกาสให้ชาวบ้านหรือเกษตรกรที่ยากจนทั่วประเทศ ได้สิทธิในการขอใช้ประโยชน์ในที่ดินป่าสงวนฯ นำมาปฏิรูป เพื่อทำสวนป่าผสมผสาน ทำสวนป่าสมุนไพร หรือทำการเกษตรเชิงนิเวศน์โดยที่ป่ายังคงอยู่ได้ด้วยเช่นกัน เพื่อไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 ม.27 ประกอบ ม.72 และ ม.73 กำหนดไว้ที่ว่า "รัฐพึงดําเนินการจัดให้มีมาตรการกระจายการถือครองที่ดินเพื่อให้ประชาชนสามารถมีที่ทํากินได้อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม และพึงช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากไร้ให้มีที่ทํากินโดยการปฏิรูปที่ดิน หรือวิธีอื่นใด" นายศรีสุวรรณกล่าวในที่สุด