"เข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง" อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยพบเกษตรกรเกือบ 7 แสนคน ไม่พบเลขบัตรประชาชน แนะเร่งตรวจสอบคุณสมบัติ-ความถูกต้อง ก่อนเสียสิทธิ์รับเงินเยียวยา 15,000 บาท

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันที่ 1 พ.ค. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เกษตรกรที่เคยขึ้นทะเบียนให้เร่งดำเนินการตรวจสอบจากต้นสังกัดก่อนว่า ฐานะของทะเบียนเกษตรกรขณะนี้เป็นอย่างไร เพื่อป้องกันการตกหล่น เพราะขั้นตอนการคัดเลือกเกษตรกรขณะนี้เกือบสมบูรณ์แล้ว
ล่าสุด กรมส่งเสริมการเกษตร นำข้อมูลทะเบียนเกษตรกรหน่วยงานอื่นกับมาซ้อนกับทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตรปี 2562-63 แยกหัวหน้าครัวเรือน 6.196 ล้านครัวเรือน สมาชิก 10.136 ล้านครัวเรือน
จากก่อนการตรวจความซ้ำซ้อน มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด 2.239 ล้านราย แบ่งเป็นทะเบียนเกษตรกรที่พบเลขประจำตัวประชาชน 1.83 ล้านราย ในจำนวนนี้เป็นหัวหน้าครอบครัว 1.354 ล้านราย เป็นสมาชิก 4.76 แสนราย ในจำนวนนี้ไม่พบเลขที่บัตรประชาชน 4.09 แสนรายและยังมีทะเบียนของกรมปศุสัตว์ จำนวน 2.69 ล้านราย กรมประมง 4.36 แสนราย

สำหรับทะเบียนยางพารา จากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มีเกษตรกรลงทะเบียน 1.756 ล้านราย ในจำนวนนี้ เป็นทะเบียนเกษตรกรที่มีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 1.478 ล้านราย แบ่งเป็นหัวหน้าครอบครัว 1.114 ล้านราย เป็นสมาชิก 3.63 ล้านราย ในจำนวนทั้งหมดไม่พบเลขที่บัตรประชาชน 2.781 แสนราย .ทะเบียนชาวไร่อ้อย
จากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จำนวน 4.384 แสนราย เป็นทะเบียนเกษตรกรที่มีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 3.135 แสนราย แบ่งเป็นหัวหน้าครอบครัว 2.181 แสนราย เป็นสมาชิก 9.54 หมื่นราย
ทะเบียนชาวไร่ยาสูบ จากการยาสูบแห่งประเทศไทย มี 3.35 หมื่นราย เป็นทะเบียนเกษตรกรที่มีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 3.06 หมื่นราย แบ่งเป็นหัวหน้าครอบครัว 2.01 หมื่นราย เป็นสมาชิก 1.04 หมื่นราย
ในจำนวนทั้งหมดไม่พบเลขที่บัตรประชาชน 2,943 ราย และกรมหม่อนไหม มี 3.96 หมื่นราย เป็นทะเบียนเกษตรกรที่มีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 3.51 หมื่นราย แบ่งเป็นหัวหน้าครอบครัว 2.01 หมื่นราย เป็นสมาชิก 1.15 หมื่นภราย ในจำนวนทั้งหมดไม่พบเลขที่บัตรประชาชน 4,430 ราย