สถานเอกอัครราชทูตไทย ในกรุงปักกิ่ง ออกประกาศฉบับที่ 3 กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา แจ้งแนวทางการปฏิบัติสำหรับนักเรียนต่างชาติในจีน ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบท้องถิ่นในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ อย่างเคร่งครัด และหากมีอาการไข้ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้รับประกาศจากสำนักกิจการต่างประเทศ กระทรวง

การต่างประเทศจีน ลงวันที่ 30 มกราคม ค.ศ. 2020 แจ้งแนวทางการปฏิบัติตนสำหรับนักเรียนต่างชาตีในจีนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ดังนี้นักเรียนต่างชาติที่ขณะนี้พำนักอยู่ในมหาวิทยาลัยจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบท้องถิ่นในการ

ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ อย่างเคร่งครัด


นักเรียนต่างชาติที่อยู่ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในจีนจะต้องปฏิบัติตามมาตรการของเจ้าหน้าที่

ท้องถิ่นในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ของพื้นที่นั้น ๆ และติดตามข่าวสารจากสถาบันการศึกษาของตนเกี่ยวกับกำหนดการเปิดภาคเรียน

นักเรียนต่งชาติที่ขณะนี้พำนักอยู่ในประเทศของตนในช่วงปิดภาคเรียนฤดูหนาว หรือมีกำหนด

ที่จะต้องลงทะเบียนเรียนในช่วงฤดูใบผลิ ควรติดตามข่าวสารจากสถาบันการศึกษาของตนเกี่ยวกับกำหนดวันเปิดภาคเรียน ทั้งนี้ ขอความร่วมมืออย่าเพิ่งกลับเข้าสถาบันการศึกษาของตนจนกว่าจะได้รับการแจ้งอย่างเป็นทางการสำหรับนักเรียนต่างชาติที่เดินทางกลับเข้าจีนโดยที่ยังไม่ได้มีการแจ้งจากสถาบันการศึกษา และไม่สามารถเข้าพื้นที่ของสถาบันการศึกษาได้เนื่องจากข้อจำกัดด้านการเดินทาง โปรดติดต่อสถาบันการศึกษาหรือสถานเอกอัครราชทูต(สถานกงสุลใหญ่) ของตนในจีนเพื่อขอความช่วยเหลือ

ทั้งนี้ หากพบว่ามีอาการไข้ ไอแห้ง อ่อนเพลีย หรืออาการที่น่าสงสัย ให้รีบไปพบแพทย์ในทันที จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


ประกาศสถานทูตไทย ฉ.3 แจ้งแนวทางปฏิบัติของนักเรียนในจีน