เช้าวันนี้ 31 มกราคม 2563 ตัวแทน พรรคร่วมฝ่ายค้าน นำโดยนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะ ผู้นำฝ่ายค้าน เข้ายื่น ญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ทั้ง 6 รัฐมนตรี ต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

1. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

เปิดเหตุผลฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจ 6 รัฐมนตรี


เป็นผู้ไม่ยึดมั่นและศรัทธาต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลัมล้างรัฐธรรมนูญ กระทำการเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการ ไม่ได้ตามวิถีทางตามรัฐธรมนูญใช้อำนาจที่ได้มาโดยไม่ชอบธรรม ละเมิดหลักนิติธรรมและสิทธิเสภาพของบุคคลอย่างกว้างขวาง เป็นผู้นำประเทศที่กร่างเถื่อน มองคนเห็นต่งเป็นศัตรู ปิดปากผู้ที่มีความเห็นต่าง ชอบก่นดำเมื่อถูกชัก มุ่งสืบทอดอำนาจของตนเองปล่อยให้มีกาทุจริตเต็มบนเต็มมืองใช้อำนาจในตำแหน่งเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง บริวารและพวกพ้องเข้าข้างคนชั่วที่เป็นพวกโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ บังคับใช้กฏหมายโดยเล็อกปฏิบัติ สร้างความชัดแย้งขยายวงกว้าง ล้มเหลวและไร้ประสิทธิภาพในการดูแลด้านเศรษฐกิจก่อให้เกิดสภาพ "รวยกระจุก จนกระจาย" ให้ความสำคัญกำการซื้ออวุธทโรปกรณ์มากกว่าปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องของ ล้มเหลวในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ทำตามนโยบายการเมืองที่สนับสนุนตนหาเสียงไว้ทั้งเรื่องค่แรงชั้นต่ำ2. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรึ

เปิดเหตุผลฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจ 6 รัฐมนตรี


ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบด้านกฎหมายก้าวก่าย การปฏิบัติหน้ที่ขององค์กรในกระบวนการยุติธรม เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวก เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายด้านการเงินแก่รัฐ จำนวนมาก บังคับใช้และตีความกฎหมายโดยไม่ยึดหลักการและบรรทัดฐานที่ถูกต้อง จนทำให้การบังคับใช้กฏหมายเป็นเรื่องของอภินิหาร ชี้นำการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระและไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์3. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่การกระทรวงมหาดไทย

เปิดเหตุผลฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจ 6 รัฐมนตรี


บริหารราชการแผ่นดินผิดพลาด บกพร่องอย่างร้ายแรง ลัมเหลว ไร้ประสิทธิภาพ ขาดคุณธรรมและจริยธรม มีพฤติการณ์ทุจริตต่อหน้าที่ ฉ้อฉล ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยขอบตัวยกฎหมายสำหรับตนเอง บริวารและพวกพ้อง กลั่นแกล้งข้ราการประจำ ก้วท่ยแทรกแซคารปฏิบัติหน้ที่ประจำของข้ราชการและองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ตนเองและพวกพ้อง ปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างกว้างขวาง ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์

4. นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ

เปิดเหตุผลฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจ 6 รัฐมนตรี


บริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรง ล้มเหลว ไร้ประสิทธิภาพ ขาดคุณธรรมและจริยธรรม มีพฤติการณ์ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ก้าวก่ายแทรกแซงการปฏิบัติหน้ที่ประจำของข้ราชการเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องโดยแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม ทำเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทข้ามขาติ นำพาชาติเข้าสู่ความขัดแย้งระหว่างประเทศ5. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เปิดเหตุผลฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจ 6 รัฐมนตรี


บริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรง ไร้ประสิทธิภาพ ขาดคุณธรรมและจริยธรรม ไม่มีความซื่อสัตย์ ขาดคุณสมบัติและมีลัษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี เข้าสู่คำแหน่งโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพล ปกป้องพวกพ้องโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติ

6. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

เปิดเหตุผลฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจ 6 รัฐมนตรี


ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีพฤติการณ์ ทุจริตต่อหน้าที่ แสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองและพวกพ้อง ใช้งบประมาณของรัฐเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับตนเอง มีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง