กรมทางหลวง โดย สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 12 สาย ตาก อ.แม่สอดทั้ง 4 ตอน ขณะนี้การก่อสร้างแล้วเสร็จตลอดสาย ระหว่าง กม.0 กม.86 ระยะทางยาวประมาณ 86 กิโลเมตร ในพื้นที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตากจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงหมายเลข 12 ซึ่งเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สายเศรษฐกิจตะวันออก ตะวันตก (East West Economic Corridor) โดยเริ่มจากเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านจังหวัดสะวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาวเข้าชายแดนประเทศไทยด้านตะวันออกที่จังหวัดมุกดาหาร ผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย และจังหวัดตาก เข้าชายแดนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และสิ้นสุดที่เมืองเมาะลำเลิง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ลักษณะการก่อสร้าง ก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร และเพิ่มช่องจราจร ช่วงทางลาดชันเป็นช่วงๆ อีก 1 ช่องจราจร ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต กว้างช่องจราจรละ 3.5 เมตร ไหล่ทางกว้าง 2.5 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยแบริเออร์ คอนกรีต  รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง งบประมาณ 1,356,098,755 บาท

 โครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการคมนาคมขนส่ง ให้มีความสะดวกปลอดภัยและมีความรวดเร็วในการเดินทาง สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรและการขนส่งที่เพิ่มขึ้น ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการพัฒนาเศรษฐกิจแนวตะวันออก ตะวันตก (East West Economic Corridor) และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง "ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด" ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)