นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในพิธีเปิดตัว Customs Chatbot ในชื่อ Mr. Arkorn หรือ นายอากร ซึ่งเป็นระบบการตอบคำถามและให้บริการด้านศุลกากรด้วยระบบอัตโนมัติผ่าน Application LINE ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและการให้บริการของกรมศุลกากรได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Anytime Anywhere and Any Device)เพียงปลายนิ้วสัมผัส โดยได้รับเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจน ที่ปรึกษาศุลกากรจากประเทศต่างๆที่ประจำอยู่ในประเทศไทย และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเสริมสร้างขีดความสามารถทางศุลกากรประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ ROCB A/P และผู้เชี่ยวชาญจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ JICA ที่มีสำนักงานอยู่ ณ กรมศุลกากร และเจ้าหน้าที่ศุลกากรจากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพร้อมสื่อมวลชนเข้าร่วมในพิธีฯจำนวนมาก ณ ห้องโถง อาคาร 1 กรมศุลกากร

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวว่า Customs Chatbot ในชื่อ Mr. Arkorn หรือ นายอากร เป็นตัวแทนในการให้บริการข้อมูลด้านศุลกากร ซึ่งเป็นแนวคิดในการพัฒนาระบบการตอบคำถามและให้บริการข้อมูลด้านศุลกากรโดยอัตโนมัติผ่าน Application LINE ทั้งนี้ กรมศุลกากรได้สร้างคาแรคเตอร์ของ Mr. Arkorn ให้สื่อถึงความน่าเชื่อถือและดูสมาร์ท เนื่องจากเป็นตัวแทนในการให้ข้อมูลด้านศุลกากร ซึ่งจะต้องเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง และน่าเชื่อถือได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการให้บริการข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้รับบริการ ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) และเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการให้บริการของกรมศุลกากร ในด้านต่างๆ อาทิ พิกัดอัตราศุลกากร กฎหมายศุลกากร กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรในด้านต่างๆ เช่น คลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี การขอคืนอากร ซึ่งประชาชนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านศุลกากรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ ทุกเวลาและสถานที่ ตลอด 24 ชั่วโมง (Anytime Anywhere and Any Device) ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การดำเนินแผนงานโครงการต่างๆ ของกรมศุลกากร เพื่อให้ประชาชนและผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้อง ซึ่งจะทำให้กรมศุลกากรได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากประชาชนในการดำเนินภารกิจตามกลไกประชารัฐ ทั้งนี้ กรมศุลกากรได้พัฒนากระบวนงานในการให้บริการให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัยโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สอดคล้องกับการพัฒนาองค์กรสู่ Customs 4.0

ศุลกากรเปิดตัว ‘Mr. Arkorn’ ตัวแทนการให้บริการข้อมูล


นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้แก่ Customs Call Center : 1164 ศูนย์บริการศุลกากร (Customs Care Center) โครงการพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliance) คณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าส่งออก (ครอ.) ซึ่งในแต่ละปีมีผู้รับบริการติดต่อสอบถามข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ของ Customs Call Center : 1164 และศูนย์บริการศุลกากร (Customs Care Center) รวมประมาณ 143,000 ราย หรือประมาณ 12,000 รายต่อเดือน ซึ่งเฉลี่ยในแต่ละวันเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 1 คน จะต้องตอบคำถามและให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการ ประมาณ 40 ราย โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการศุลกากรจะให้บริการในวันและเวลาราชการ และสำหรับการติดต่อสอบถามผ่าน Customs Call Center : 1164 ให้บริการระหว่างเวลา 8.00 17.00 น. ซึ่งการนำระบบ Customs Chatbot มาใช้ในการตอบคำถามโดยอัตโนมัติจะสามารถเข้าถึงผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีข้อจำกัด ทำให้สามารถลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้รับบริการ ให้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทุกเวลาและสถานที่ โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อในวันเวลาราชการ รวมทั้งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้จะช่วยลดภาระในการตอบคำถามและการให้บริการข้อมูลพื้นฐานที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน หรือเรื่องที่ได้มีประกาศ ระเบียบ หรือข้อกำหนดไว้แล้ว เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการที่สอบถามคำถามที่มีความซับซ้อน และปฏิบัติงาน ในเชิงนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นยกระดับคุณภาพการให้บริการโดยรวมต่อไป

ศุลกากรเปิดตัว ‘Mr. Arkorn’ ตัวแทนการให้บริการข้อมูล


สำหรับประชาชนที่สนใจต้องการรับบริการข้อมูลด้านศุลกากรผ่าน Chatbot ในชื่อ Mr. Arkorn สามารถกดเพิ่มเพื่อน ใน Application LINE โดยพิมพ์ คำว่า @Mr. Arkorn และกด เพิ่มเพื่อน หรือAdd Friend และสามารถสอบถามข้อมูลด้านศุลกากรผ่าน Application LINE ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ กรมศุลกากรหวังเป็นอย่างยิ่งว่า Mr. Arkorn หรือ นายอากร จะสามารถเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ประชาชนและผู้รับบริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยกรมศุลกากรจะมุ่งมั่นและพัฒนาระบบดังกล่าวอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนต่อไป

ศุลกากรเปิดตัว ‘Mr. Arkorn’ ตัวแทนการให้บริการข้อมูล