เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา แทนตําแหน่งที่ว่าง จำนวน ๓ ราย โดย คุณหญิงพรทิพย์ เป็น กมธ.สิทธิมนุษยชน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ประกาศวุฒิสภาเรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาแทนตําแหน่งที่ว่างด้วยในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา แทนตําแหน่งที่ว่างจํานวน ๓ คณะ ตามนัยแห่งข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๓ ดังต่อไปนี้๑. คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์๒. คณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์๓. คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์จึงประกาศให้ทราบทั่วกันประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัยประธานวุฒิสภา

ราชกิจจาฯ ประกาศให้ "คุณหญิงพรทิพย์" นั่ง กมธ.สิทธิมนุษยชน

ราชกิจจาฯ ประกาศให้ "คุณหญิงพรทิพย์" นั่ง กมธ.สิทธิมนุษยชน

ราชกิจจาฯ ประกาศให้ "คุณหญิงพรทิพย์" นั่ง กมธ.สิทธิมนุษยชน

ราชกิจจาฯ ประกาศให้ "คุณหญิงพรทิพย์" นั่ง กมธ.สิทธิมนุษยชน