ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเรืองศรีวิทยา ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการประสานความร่วมมือ ในการพัฒนาภาษาต่างประเทศ ระหว่างโรงเรียนเรืองศรีวิทยา กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

โรงเรียนบ้านเขาวง, โรงเรียนบ้านท่ามะนาว, โรงเรียนบ้านปรางคล้า, โรงเรียนบ้านสายชนวน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เป็นความร่วมมือทางวิชาการ โดยโรงเรียนในสังกัด สช. สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้โรงเรียนใน สังกัด สพฐ. ในอำเภอเดียวกัน 

สช. จับมือ สพฐ. พัฒนาคุณภาพผ่าน โรงเรียนพี่-โรงเรียนน้อง


โดยสนับสนุนครูชาวต่างชาติและครูไทยที่สอนภาษาอังกฤษ ไปช่วยสอนด้านการสนทนาภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  ทั้ง 4 โรงเรียน สัปดาห์ละ 1 วันเวลา 09.00-15.00 น. โดยได้รับการประสานจาก ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการ สตผ. สพฐ. ที่อยากเห็นเด็กไทยได้พัฒนามากขึ้น โดยใช้โรงเรียนเอกชนในพื้นที่มาช่วย ณ ห้องประชุม SB โรงเรียนเรืองศรีวิทยา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

สช. จับมือ สพฐ. พัฒนาคุณภาพผ่าน โรงเรียนพี่-โรงเรียนน้อง


การทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ในครั้งนี้ เพื่อให้การจัดการศึกษามีความสอดคล้องกันนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงการศึกษาธิการ มีความสอดคล้องกับจุดยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 และเป็นตัวอย่างจุดเริ่มที่ดีในการสร้างเครือข่ายโรงเรียนพี่ โรงเรียนน้อง ในกระทรวงศึกษาธิการ ของ 2 สังกัดอย่างเป็นรูปธรรม

สช. จับมือ สพฐ. พัฒนาคุณภาพผ่าน โรงเรียนพี่-โรงเรียนน้อง


สช. จับมือ สพฐ. พัฒนาคุณภาพผ่าน โรงเรียนพี่-โรงเรียนน้อง


สช. จับมือ สพฐ. พัฒนาคุณภาพผ่าน โรงเรียนพี่-โรงเรียนน้อง


สช. จับมือ สพฐ. พัฒนาคุณภาพผ่าน โรงเรียนพี่-โรงเรียนน้อง