ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การจัดให้มีโฆษณาบนรถยนต์สาธารณะและรถยนต์บริการ พ.ศ. 2562 ตามที่ได้มีประกาศกรมการขนส่งทางบก

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 63  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การจัดให้มีโฆษณาบนรถยนต์สาธารณะและรถยนต์บริการ พ.ศ. 2562 ตามที่ได้มีประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขประกอบการรับจดทะเบียน และต่ออายุภาษีรถยนต์สาธารณะและรถยนต์บริการในการติดตั้งป้ายโฆษณา ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ไว้แล้ว นั้นโดยที่ปัจจุบันมีการควบคุมค่าโดยสารของรถยนต์สาธารณะเพื่อเป็นการคุ้มครองราคา แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ดี การควบคุมราคาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อต้นทุนการให้บริการของ ผู้ขับรถยนต์สาธารณะอันเป็นอุปสรรคหนึ่งของการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการจึงเห็นสมควร ให้สามารถใช้ประโยชน์จากตัวรถในการหารายได้เพิ่มเติมเพื่อชดเชยต้นทุนและเพิ่มมูลค่าให้แก่ตัวรถ โดยกำหนดให้รถยนต์สาธารณะและรถยนต์บริการสามารถจัดให้มีโฆษณาที่มีลักษณะไม่ก่อให้เกิด อันตรายต่อการขับขี่และการใช้รถใช้ถนนของผู้อื่น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ อธิบดีกรมการขนส่งทางบกออกประกาศไว้ ทั้งนี้ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
เนื้อหาต้นฉบับ

ราชกิจจาฯ ประกาศ จัดให้มีโฆษณาบนรถยนต์สาธารณะและรถยนต์บริการ