จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกประกาศให้นิสิตและบุคลากร หยุดเรียนหรือหยุดงานได้ เพื่อสังเกตอาการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ติดตามสถานการณ์โดยไม่ตื่นตระหนก และรอฟังประกาศจากมหาวิทยาลัย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
28 มกราคม 2563 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกประกาศให้นิสิตและบุคลากร หยุดเรียนหรือหยุดงานได้ เพื่อสังเกตอาการติดเชื้อไวรัสโคโรนา โดยระบุว่า

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา coronavirus (2019-nCoV) ที่มีแหล่งเริ่มต้นจากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีผู้ป่วยหรือผู้ได้รับเชื้อได้เดินทางเข้ามาประเทศไทยนั้น เพื่อสุขภาพอนามัยของนักเรียน นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศจุฬาฯ ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 เรื่อง ให้หยุดเรียนหรือหยุดงานในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาระบาด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้


นิสิต และบุคลากรจุฬาฯ ที่เดินทางมาจากต่างประเทศหรืออยู่ใกล้กับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือในพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดภายในหนึ่งเดือนที่ผ่านมา แต่ยังไม่มีอาการใดๆ สามารถหยุดเรียนหรือหยุดงานได้เป็นเวลา 14 วันเพื่อเฝ้าดูอาการโดยไม่ถือเป็นการขาดเรียน หรือขาดการปฏิบัติงานและไม่นับเป็นวันลา โดยให้นิสิตหรือบุคลากรแจ้งส่วนงานต้นสังกัดทราบ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ในขณะนี้ มีนิสิตจากสาธารณรัฐประชาชนจีนศึกษาอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวม 172 คน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้มีการสื่อสารตรงกับนิสิตกลุ่มนี้เป็นระยะๆ ผ่านโปรแกรมสนทนาออนไลน์กลุ่มและอีเมลเพื่อแจ้งแนวทางในการปฏิบัติตัวและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรค และได้รับความร่วมมือที่ดีมาโดยตลอด

และยังได้ขอให้นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรติดตามสถานการณ์โดยไม่ตื่นตระหนก และรอฟังประกาศจากมหาวิทยาลัยต่อไป

อ่านประกาศต้นฉบับ

จุฬาฯ ออกประกาศ ให้นิสิต-บุคลากร หยุดได้ 2 สัปดาห์ เฝ้าระวังไวรัสอู่ฮั่น