วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องปลดจำเลยจากล้มละลาย คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๗๓๖๐/๒๕๕๕ กองบังคับคดีล้มละลาย ๕ ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้ จ่าสิบตํารวจหญิง สันธนีย์ เทพพิทักษ์ จําเลย ๑ เป็นบุคคลล้มละลาย ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ นั้นต่อมาศาลมีคําสั่งให้หยุดนับระยะเวลาปลดจําเลยจากล้มละลายไว้บัดนี้ ครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จึงปลดให้ จ่าสิบตํารวจหญิง สันธนีย์ เทพพิทักษ์ ผู้ล้มละลาย จากการเป็นบุคคลล้มละลาย นับแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคมพ.ศ. ๒๕๖๒
ปิยวรรณ หงษ์วิเศษกุล

ราชกิจจาฯ ประกาศปลดนามสกุลดัง "เทพพิทักษ์" พ้นบุคคลล้มละลาย

ราชกิจจาฯ ประกาศปลดนามสกุลดัง "เทพพิทักษ์" พ้นบุคคลล้มละลาย

ราชกิจจาฯ ประกาศปลดนามสกุลดัง "เทพพิทักษ์" พ้นบุคคลล้มละลาย

ราชกิจจาฯ ประกาศปลดนามสกุลดัง "เทพพิทักษ์" พ้นบุคคลล้มละลาย