กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และ กระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมในระดับพื้นที่กับ กอช. ซึ่งมีจังหวัดดำเนินงานเพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จำนวนทั้งสิ้น 42 จังหวัด มียอดสมาชิก กอช. เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายร้อยละ 100 และเพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย ร้อยละ 125, ร้อยละ 150 และร้อยละ 200 ทั้งนี้ กอช. จะสร้างเครือข่ายในระดับพื้นที่ "ตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน" ทำหน้าที่สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ กอช. ส่งเสริมให้คนในหมู่บ้านสมัครเป็นสมาชิก กอช. รวมทั้งให้ข้อมูลการออมกับสมาชิกครอบคลุมทั่วทั้งประเทศต่อไป

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง และประธานกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ กล่าวว่า กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เป็นกองทุนบำนาญภาคประชาชน มีภารกิจสำคัญในการผลักดันให้ประชาชนที่ไม่มีสวัสดิการจากรัฐบาลได้เข้าถึงการออมเพิ่มขึ้น  การออมที่เข้มแข็งเพื่อเสริมเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจพื้นฐานของประเทศ รวมถึงรองรับสภาพสังคมของประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงการออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณหลังอายุ 60 ปี ครอบคลุมทุกช่วงวัย ทางรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการในที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ให้ยกเรื่องการสนับสนุนให้เยาวชน ผู้ประกอบการอิสระ เช่น พ่อค้า แม่ค้า วินรถจักรยานยนต์ ได้มีวินัยการเงินออมโดยออมผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ และให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งร่วมมือกันประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และผู้ประกอบอาชีพอิสระ ให้ความสำคัญกับการออมเงินผ่านกอช. เพื่อจะได้มีเงินไว้ใช้ในยามเกษียณต่อไป

ซึ่งในครั้งนี้มีจังหวัดที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จำนวนทั้งสิ้น 42 จังหวัด ที่มียอดสมาชิก กอช. เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายร้อยละ 100 และเพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย ร้อยละ 125, ร้อยละ 150 และร้อยละ 200 ผมขอแสดงความยินดีกับทุกจังหวัดที่ส่งเสริมวินัยการออมให้กับประชาชนในจังหวัดได้ดีเยี่ยม และขอแสดงความยินดีกับ กอช. ที่มีสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะนี้มีจำนวนสมาชิกกว่า 2,172,065 คน (ยอดสมาชิก ณ วันที่ 25 กันยายน 2562) 
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย และ กอช. ได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมในระดับพื้นที่กับ กอช. โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด พร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. มีจังหวัดที่มีจำนวนสมาชิกเพิ่มมากที่สุด 5 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก นครสวรรค์ อุบลราชธานี สุรินทร์ และสตูล ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย จะสนับสนุน กอช. พร้อมสร้างเครือข่ายในระดับพื้นที่ ซึ่งได้กำหนดแนวทางการรับสมัคร "ตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน" ทำหน้าที่สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ กอช. ส่งเสริมให้คนในหมู่บ้านสมัครเป็นสมาชิก กอช. รวมทั้งให้ข้อมูลการออมกับสมาชิก

นางสาวจารุลักษณ์  เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กล่าวเพิ่มเติมว่า กอช. มุ่งส่งเสริมวินัยการออมและสนับสนุนให้ประชาชนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงระบบการออมที่รัฐบาลให้การสนับสนุนเงินสมทบตามช่วงอายุให้ได้มีสวัสดิการและเงินบำนาญไว้ใช้ดำรงชีพในยามเกษียณ ให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ ตลอดจนสัมฤทธิ์ผลได้ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ทั้งนี้ทาง กอช. ได้มีการอบรมให้ความรู้ ครู ก และ ครู ข โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งหมดกว่า 1,000 คน จาก 76 จังหวัด 878 อำเภอทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับฐานสมาชิก กอช. ที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กอช. ต้องขอขอบคุณ ทางกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่ายหน่วยงานต่าง ๆ ที่เล็งเห็นความสำคัญด้านการวางแผนการออมเงินกับ กอช. และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กอช. จะได้รับการสนับสนุนที่ดีแบบนี้ตลอดไป

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครสมาชิก กอช. เพียงมีอายุ 15 60 ปี โดยไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33, มาตรา 39, มาตรา 40 ทางเลือก 2, มาตรา 40 ทางเลือก 3, ไม่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และไม่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยสามารถตรวจสอบสิทธิก่อนการสมัครได้ที่แอปพลิเคชัน "กอช" หรือที่ www.nsf.or.th หรือธนาคารของรัฐบาลทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคาร ธ.ก.ส. ธอส. ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทยทุกสาขา เคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้โลตัส ตู้บุญเติมทุกสาขาทั่วประเทศ รวมทั้งสำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000