กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ว่ามีถนน ทช.ประสบอุทกภัย 3 จังหวัด (ร้อยเอ็ด,อุบลราชธานี,ยโสธร) ซึ่งได้รับผลกระทบ จำนวน 43 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 7 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 36 สายทาง ดังนี้

1.จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 10 สายทาง สามารถผ่านได้ 5 สายทาง ไม่สามารถผ่านได้ 5 สายทาง- รอ.4078 แยก ทล. 2046 - บ้านหนองผักตบ อ.เสลภูมิ- รอ.5069 แยก ทช.รอ.2027- บ้านโพธิ์ตาก อ.เสลภูมิ- รอ.4042 แยก ทล. 2043 - บ้านโพนเมือง อ.อาจสามารถ (ผ่านได้)- รอ.3013 แยก ทล. 202 - บ้านอาจสามารถ อ.สุวรรณภูมิ,อาจสามารถ (ผ่านได้)- รอ.4022 แยก ทล. 2043- บ้านกอกแก้ว อ.พนมไพร รอ.4026 แยก ทล.2044 บ้านบัวคำ อ.เชียงขวัญ- รอ.5001 แยก ทช.รอ.4026 - บ้านเกษมสุข อ.เชียงขวัญ (ผ่านได้)- รอ.4053 แยก ทล. 2044 - พนังกั้นน้ำชี อ.ธวัชบุรี (ผ่านได้)- รอ.4046 แยก ทล. 2043 - บ้านท่าลาด อ.พนมไพร (ผ่านได้)- รอ.021 สะพานชุมชนบ้านท่าค้อ อ.เสลภูมิ- รอ.024 สะพานข้ามห้วยขี้ลิง อ.เชียงขวัญ

เช็คด่วน!..น้ำท่วม 3 จังหวัดอีสาน ถนน 36 สาย รถผ่านไม่ได้


2.จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 28 สายทาง สามารถผ่านได้ 1 สายทาง ไม่สามารถผ่านได้ 27 สายทาง- อบ.4026 แยก ทล. 2050 - บ้านโอด - บ้านดงบัง อ.ดอนมดแดง- อบ.2117 แยก ทล. 23 - บ้านโนนรัง - บ้านหนองยอ อ.เขื่องใน,หัวตะพาน- อบ.4012 แยก ทล. 2050 - บ้านม่วงโคน อ.ตระการพืชผล,ตาลสุม- อบ.2014 แยก ทล. 23 บ้านคำหมี อ.เขื่องใน,ม่วงสามสิบ- อบ.2045 แยก ทล. 23 - บ้านสังข์ อ.เขื่องใน,ค้อวัง- อบ.2084 แยก ทล. 23 บ้านขี้เหล็ก อ.เมือง- อบ.4086 แยก ทล.2413 บ้านป่าก่อ อ.เขื่องใน- อบ.4087 แยก ทล. 2413 บ้านดอนแดงใหญ่ อ.เขื่องใน,ม่วงสามสิบ- อบ.2044 แยก ทล. 23 - บ้านไทย อ.เขื่องใน- อบ.5042 แยก ทช.อบ.4041 - บ้านนาคาย อ.ดอนมดแดง- อบ.2013 แยก ทล. 24 - บ้านนาเยีย อ.เดชอุดม- อบ.2037 แยก ทล. 23 บ้านปลาฝา อ.เขื่องใน- อบ.3092 แยก ทล. 217 บ้านโพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร- อบ.5118 แยกทางหลวงชนบท อบ.3039 บ้านหนอง อ.พิบูลมังสาหาร- อบ.4038 แยก ทล. 2173 - บ้านพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร- อบ.4068 แยก ทล. 2182 - บ้านท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม- อบ.5071 แยก ทช.อบ.4031 บ้านนาเยีย อ.เดชอุดม- อบ.3039 แยก ทล. 217 - บ้านสะพานโดม-บ้านนาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร- อบ.3050 แยก ทล. 217 - บ้านห้วยขาม อ. สว่างวีระวงศ์- อบ.4005 แยก ทล. 2050 - บ้านสะพือ อ.เมือง,ตาลสุม,พิบูลมังสาหาร,ศรีเมืองใหม่- อบ.5061 ชุมชนโรงฆ่าสัตว์ (ถนนบูรพาใน อำเภอเมืองอุบลราชธานี - อำเภอวารินชำราบ ถนนวาสวิถี) อ.เมือง - วารินชำราบ- อบ.3054 แยก ทล. 217 บ้านเสาเล้า อ.สว่างวีระวงศ์- อบ.5008 แยก ทช.อบ.4005-บ้านดอนงิ้ว อ.ตาลสุม,ศรีเมืองใหม่- อบ.3059 แยก ทล.217-บ้านทุ่งเพียง อ.สว่างวีระวงศ์- อบ.5105 แยก ทช.อบ.2060-สวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี อ.เมือง- อบ. 030 สะพานข้ามแม่น้ำชี อ.เขื่องใน- อบ.039 สะพานลำน้ำเซบาย อ.เขื่องใน- อบ.3058 แยก ทล.231 ข้ามลำมูลน้อย (ผ่านได้)

เช็คด่วน!..น้ำท่วม 3 จังหวัดอีสาน ถนน 36 สาย รถผ่านไม่ได้


3.จังหวัดยโสธร จำนวน 4 สายทาง สัญจรผ่านได้ 1 สายทาง ไม่สามารถผ่านได้ 3 สายทาง- ยส.2005 แยก ทล. 23 - บ้านเชียงเพ็ง อ.คำเขื่อนแก้ว, ป่าติ้ว- ยส.4010 แยก ทล.2083 บ้านหัวดอน อ.มหาชนะภัย- ยส.4014 แยก ทล. 2083 - บ้านดงมะหรี่ อ.มหาชนะชัย-ยส.2015 แยก ทล.23 - บ้านปอแดง อ.คำเขื่อนแก้ว (ผ่านได้)- ยส.4035 แยก ทล. 2351- บ้านราชมุนี อ.ค้อวัง,มหาชนะชัย- ยส.010 สะพานแสนสุข ยโสธร อ.พนมไพร

เช็คด่วน!..น้ำท่วม 3 จังหวัดอีสาน ถนน 36 สาย รถผ่านไม่ได้


ทั้งนี้ หน่วยงานในพื้นที่ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และได้ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยง พร้อมนำเจ้าหน้าที่ เครื่องจักรเข้าดำเนินการบริเวณพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ก่อน รวมถึงจัดชุดลาดตระเวน เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ปกติ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง