ไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย หรือ FETCO ระบุ จะหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังวันนี้ ถึงการจัดตั้งกองทุนใหม่ เพื่อทดแทนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว หรือ LTF ซึ่งจะหมดอายุสิ้นปีนี้ โดยกองทุนรูปแบบใหม่จะให้สิทธิประโยชน์การลดหย่อนภาษีแก่ผู้ที่มีรายได้ปานกลางและผู้ที่มีรายได้น้อยมากขึ้น และการจัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัย