กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จับมือสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย และคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย จัดสัมมนาเรื่อง "Geographical Indications in Thailand and in the European Union and Italy" ในงาน THAIFEX2019 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี โดยมีวิทยากรผู้คร่ำหวอดในแวดวง GI ระดับสากลร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้า GI ไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาทศพล ทังสุบุตรเปิดเผยว่า "กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหน่วยงานหลักที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านการคุ้มครองและขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications: GI) ของไทย ซึ่งภารกิจด้านการพัฒนาและรักษาคุณภาพสินค้า GI ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญที่กรมทรัพย์สินทางปัญญามุ่งมั่นดำเนินการอย่างจริงจังโดยหวังให้เกิดการยกระดับสินค้าท้องถิ่นของไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันในเวทีการค้าทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ควบคู่ไปกับการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมด้านการตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ระบบเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนตามแนวนโยบายของกระทรวงพาณิชย์"

พาณิชย์ผนึกยุโรปดันสินค้า GI ไทยบุกตลาดโลก

นายทศพล กล่าวเพิ่มเติมว่า "ในปีนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญามีโอกาสได้ร่วมจัดกิจกรรมพิเศษภายในงาน THAIFEX 2019 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดและครบวงจรที่สุดงานหนึ่งของเอเชีย โดยกรมฯ ได้ร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย และคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย จัดเวทีสัมมนาในหัวข้อ "Geographical Indications in Thailand and in the European Union and Italy" เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้า GI ไทยตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาคุณภาพสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานระดับสากล รวมทั้งเปิดโอกาสในการรับทราบแนวทางการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และโอกาสในการขยายช่องทางการตลาดในระดับสากล โดยมีผู้ผลิตและผู้ประกอบการ GI รวมทั้งภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก"ในงานสัมมนาดังกล่าว ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งไทย สหภาพยุโรป และอิตาลี มาร่วมบรรยายแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ได้แก่ Mr. Laurent Lourdais ทูตที่ปรึกษาด้านการเกษตร มาตรการสุขอนามัย และสุขอนามัยพืชและสิ่งแวดล้อม ของสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ร่วมบรรยายเกี่ยวกับระบบ GI ในสหภาพยุโรป รวมถึงโอกาสในการแข่งขันทางการค้าของผู้ผลิตและผู้ประกอบการ GI ในอาเซียนและสหภาพยุโรป นอกจากนี้ นายวรุตม์ ธรรมกุล และนางสาวปุณิกา นภาสวัสดิ์ ผู้แทนจากบริษัท หอมกุลา จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการสินค้า GI ไทยที่มีศักยภาพ ร่วมบอกเล่าประสบการณ์ในการเพิ่มมูลค่าสินค้าและแนวทางการขยายช่องทางการตลาดสู่ต่างประเทศ รวมทั้ง Mr. Riccardo Cozzo ผู้แทนจากบริษัท ไบโออะกริเสิร์ช จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานตรวจรับรองคุณภาพจากประเทศอิตาลี ร่วมบรรยายเกี่ยวกับระบบการควบคุมคุณภาพสินค้า GI และหลักเกณฑ์ในการตรวจรับรองตามมาตรฐานสากล

พาณิชย์ผนึกยุโรปดันสินค้า GI ไทยบุกตลาดโลก

นอกจากนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญายังได้นำผู้ประกอบการ GI ไทย ในกลุ่มสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มที่มีศักยภาพ มาร่วมจัดแสดงภายในงาน THAIFEX 2019 จำนวน 28 สินค้า อาทิ กาแฟดอยตุงข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง เป็นต้น ซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสในการเจรจาการค้า และขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศ โดยงานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 1 มิถุนายน 2562 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaifexworldoffoodasia.com
ปัจจุบันมีรายการสินค้า GI ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว จำนวน 123 สินค้า แบ่งเป็น GI ไทย จำนวน 107 สินค้า และ GI ของต่างประเทศ จำนวน 16 สินค้า ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นในงานนี้จะช่วยผลักดันให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า GI ของไทย รวมทั้งภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบถึงประโยชน์ของการได้รับความคุ้มครอง ควบคู่ไปกับการควบคุมคุณภาพ เพื่อให้สินค้า GI ไทย สามารถยืนหยัดแข่งขันในตลาดและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคอย่างยั่งยืนต่อไป

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด