กรมสรรพากรแจ้งเตือนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลบันทึกข้อมูลบนระบบแจ้งการใช้สิทธิ 2 เท่า จากการจ้างงานผู้สูงอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าทำงาน ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

โฆษกกรมสรรพากรปิ่นสาย สุรัสวดี ระบุวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นี้ จะสิ้นสุดกำหนดเวลาการบันทึกข้อมูลบนระบบแจ้งการใช้สิทธิหักรายจ่าย 2 เท่าจากการจ้างงานผู้สูงอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าทำงาน สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561ดังนั้น บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าว จะต้องทำการบันทึกแจ้งข้อมูลลูกจ้างผู้สูงอายุที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามเงื่อนไขการจ้างงานผู้สูงอายุ โดยเข้าเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th > ภายใต้เมนู บริการอิเล็กทรอนิกส์ > ระบบแจ้งการใช้สิทธิจ้างงานผู้สูงอายุ > บันทึกแบบแจ้ง และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562


ทั้งนี้ หากไม่แจ้งข้อมูลภายในกำหนดเวลาดังกล่าว บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์สำหรับหักรายจ่ายค่าจ้างงานผู้สูงอายุได้ 2 เท่า ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 639) พ.ศ.2560 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 290) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขฯ สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างงานผู้สูงอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งกำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องแจ้งข้อมูลของผู้สูงอายุ ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีต่ออธิบดีกรมสรรพากรภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีโดยต้องแจ้งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ ของกรมสรรพากรหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร. 1161 หรือหากมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบ สอบถามได้ที่กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร โทร. 0 2272 8743 หรือ โทร. 0 2272 8804