หลังเกิดมลพิษฝุ่นในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล กลับมาสูงขึ้นอีกครั้ง เขตพระราม 2 อันตรายสีแดง PM 2.5 เกิน 145มค.ก./ลบ.ม มากกว่าสัปดาห์ก่อนหนึ่งเท่าตัว. คาดว่า รอบนี้อยู่นานถึง 4 กุมภาพันธ์ ล่าสุดทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ประกาศหยุดการสอนแล้ว ดังนี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเรื่อง งดการเรียนการสอนนิสิตทุกระดับ เนื่องจากสถานการณ์คุณภาพอากาศ PM 2.5 วิกฤติเกินค่ามาตรฐาน
มหาวิทยาลัยจึงของดการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ที่ประสานมิตรและองครักษ์
ในวันที่ 31 มกราคม 2562 และ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการลดปริมาณฝุ่นตามมาตรการต่างๆ อย่างเข้มข้น
ส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์ ให้พิจารณาตามสถานการณ์ โดยมอบหัวหน้าหน่วยงานระดับคณบดี เป็นผู้พิจารณางดการเรียนการสอนต่อไป
ในส่วนของเจ้าหน้าที่และคณาจารย์ ของมหาวิทยาลัยให้มาปฏิบัติการเฉพาะผู้ที่มีภาระกิจสำคัญ โดยการหยุดงานในวันดังกล่าวจะไม่ถือเป็นวันลา
จึงประกาศมาเพื่อปฏิบัติโดยทั่วกันประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562

มศว ประกาศงดการเรียนการสอน 31 ม.ค.-1 ก.พ.62

มศว ประกาศงดการเรียนการสอน 31 ม.ค.-1 ก.พ.62