มีการมอบเหรียญที่ระลึกตระกูลโนเบล แก่โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย สถาบันการศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้ เพื่อที่จะได้เป็นแรงจูงใจและแรงขับเคลื่อนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและความคิดสร้างสรรค์ที่จะเป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ในแต่ละปีจะมีการประกาศผลรางวัลโนเบลในแต่ละสาขาต่างๆ ที่คัดเลือกจากผู้ที่มีความอัจฉริยะจากผลงานวิจัยที่สร้างสรรค์สังคมและเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ชาติ,,,,,,

วชิราวุธวิทยาลัย ได้รับเหรียญที่ระลึกตระกูลโนเบล


นี้เหรียญที่ระลึกตะกูลโนเบล ที่มอบให้แก่โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย จาก Mr.David M. Matsumoto Chairman of Nobel Charitable Trust Foudation มีทั้ง 3 เหรียญ ประกอบไปด้วย coin of alfred nobelcoin of peter thr greatcoin of mikhail lomonosov

วชิราวุธวิทยาลัย ได้รับเหรียญที่ระลึกตระกูลโนเบล


ซึ่งทั้งสามเหรียญนี้มีนัยยะสำคัญ คือการที่เป็นจุดเริ่มต้น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนไทยในการคิดค้นสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม และมวลมนุษยชาติ

วชิราวุธวิทยาลัย ได้รับเหรียญที่ระลึกตระกูลโนเบล