นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 1 โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี รองอธิบดีอัยการเขต 1 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูและบำบัดรักษายาเสพติด ผู้บริหารปกครองและท้องถิ่น อบต. เทศบาลในเขตจังหวัดปทุมธานี สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน และผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 1 จังหวัดปทุมธานี

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายศิรินทร์ยา เปิดเผยว่า สำนักงาน ป.ป.ส. ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมธนารักษ์ ได้มอบที่ดินราชพัสดุแปลง พื้นที่ 11 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา เพื่อใช้เป็นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกองออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ในการออกแบบตัวอาคาร โครงสร้าง และสำนักงานโยธาธิการจังหวัดปทุมธานี กรมโยธาธิการ ในการควบคุมงาน และก่อสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การประสานงานกับหน่วยงานในระดับภาคและระดับจังหวัดได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งสำนักงาน ปปส.ภาค 1 ตั้งอยู่ที่ 88/9 หมู่ 3 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม 9 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา

เลขาธิการ ป.ป.ส. มอบทุนประกอบอาชีพ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

  

เลขาธิการ ป.ป.ส. มอบทุนประกอบอาชีพ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกเลขาธิการ ป.ป.ส. มอบทุนประกอบอาชีพ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกจากนั้น นายศิรินทร์ยา ได้เป็นประธานในพิธีมอบทุนประกอบอาชีพ ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดและผู้พ้นโทษ พื้นที่ภาค 1 ประจำปี 2561 จำนวน 35 ราย เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ผ่านการบำบัดและผู้พ้นโทษ ที่สมัครใจขอรับทุนประกอบอาชีพ ได้มีโอกาสสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ในการดูแลตนเองและครอบครัว มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข โดยมีผู้แทนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ ผู้นำภาคประชาชน เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่ภาค 1 และครอบครัวของผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ร่วมในพิธี และได้เยี่ยมชมบูธการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2561 ที่จัดขึ้นโดยเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินภาค 1 เครือข่ายเด็กและเยาวชน ศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน (ศอ.ปส.ย.) เครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ เพื่อแสดงพลังในการต่อต้านยาเสพติด 
เลขาธิการ ป.ป.ส. มอบทุนประกอบอาชีพ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกเลขาธิการ ป.ป.ส. มอบทุนประกอบอาชีพ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกนายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า การจัดตั้งสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 1 เพื่ออำนวยความสะดวกในการประสานงานกับหน่วยงานในระดับภาคและระดับจังหวัดรวมถึงสามารถดูแลปัญหายาเสพติดในพื้นที่ได้อย่างใกล้ชิด และการลงพื้นที่ในครั้งนี้ยังมอบทุนประกอบอาชีพให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ตามนโยบาย "ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย" ให้โอกาส ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้เข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟู โดยไม่ถือว่าเป็นความผิด เป็นโครงการที่ขับเคลื่อนตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561 ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ส. ได้ดำเนินโครงการนี้ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อให้โอกาสผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดที่กลับตัวกลับใจได้นั้น ได้มีอาชีพสามารถช่วยเหลือตัวเองและครอบครัว ให้มีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ และไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติดอีกต่อไป

เลขาธิการ ป.ป.ส. มอบทุนประกอบอาชีพ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

เลขาธิการ ป.ป.ส. มอบทุนประกอบอาชีพ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก