น้ำใจคนไทย ไม่ทิ้งกัน ทุกภาคส่วนรวมน้ำใจเพื่อช่วยเหลือทีมฟุตบอล"หมูป่า"ที่พลัดหลงเข้าไปในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังแม่สาย จังหวัดเชียงราย ที่มี

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
      

         ความยาวที่สุดในไทยกว่า 7 กิโลเมตร ล่าสุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.)ได้นำหุ่นยนต์ดำน้ำ ไปช่วยเหลือนักกีฬา 13 คนที่ยังติดอยู่ในถ้ำ พร้อมชุดปฎิบัติภารกิจโดรนแล้ว

มจพ.ผนึกกำลัง "หุ่นยนต์ดำน้ำ" ช่วยนักเตะ 13 ชีวิต

หุ่นยนต์ดำน้ำ

          ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) เปิดเผยว่า คณะทํางานศูนย์วิจัยเฉพาะทางวิศวกรรมอวกาศและทะเล สํานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. ได้รับการติดต่อให้นําอุปกรณ์เพื่อค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ดังกล่าว

      อธิการบดี มจพ.  กล่าวอีกว่า โดยมี ดร. สว่างทิตย์ ศรีกิจสุวรรณ หัวหน้าศูนย์ฯเป็นหัวหน้า ชุดปฎิบัติภารกิจนําคณะทํางานจํานวน 14 คน พร้อมอุปกรณ์ช่วยในการค้นหาและสํารวจช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประกอบด้วย 1. ยานขับเคลื่อนใต้น้ำชนิดใช้สายควบคุม (REMOTELY OPERATED UNDERWATER VEHICLE : ROV) ใช้การสํารวจใต้น้ำ ประกอบด้วย SONAR ทําหน้าที่ตรวจหาวัตถุใต้นํ้า IMU กําหนดตําแหน่งและทิศทาง ในการเคลื่อนที่และกล้องวิดีโอถ่ายภาพใต้น้ำ 2. โดรน (Drone) ใช้การสํารวจทางอากาศ จํานวน 3 เครื่องพร้อมอุปกรณ์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท PAW. Technology จํากัด`และบริษัท Digital Focus จํากัด

มจพ.ผนึกกำลัง "หุ่นยนต์ดำน้ำ" ช่วยนักเตะ 13 ชีวิต

         ทั้งนี้คณะทํางาน ได้รับการสนับสนุนในการเดินทางและจัดส่งอุปกรณ์ในการปฎิบัติภารกิจไปยังจังหวัดเชียงราย จากกองทัพอากาศ

         อนึ่งชุดปฎิบัติภาระกิจยานขับเคลื่อนใต้น้ำชนิดใช้สายควบคุม (REMOTELY OPERATED VEHICLE :ROV) โครงการพัฒนายานขับเคลื่อนใต้น้ำชนิดใช้สายควบคุม (ROV) ประกอบด้วยเครือข่ายการวิจัยประกอบด้วยหน่วยงานร่วมโครงการ ดังนี้ 1. บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP) 2. สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC/TD) 3. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KURDI)  3.1 คณะประมง 3.2 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

   

       

        4.สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา (BIMS-BUU) 5.ศูนย์วิจัยเฉพาะทางวิศวกรรมอวกาศและทะเล สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB) 6. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

       ชุดปฎิบัติภารกิจสำรวจและค้นหาด้วยยานขับเคลื่อนใต้น้ำชนิดใช้สายควบคุม (ROV) ทำงานภายใต้ความร่วมมือของศูนย์วิจัยเฉพาะทางวิศวกรรมอวกาศและทะเล (CASME) สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดย ดร สว่างทิตย์ ศรีกิจสุวรรณ หัวหน้าศูนย์ฯ

มจพ.ผนึกกำลัง "หุ่นยนต์ดำน้ำ" ช่วยนักเตะ 13 ชีวิต

       ชุดปฎิบัติภารกิจสำรวจ จำนวน 10 คน ประกอบด้วย  1. ดร. สว่างทิตย์ ศรีกิจสุวรรณ หัวหน้าชุดปฎิบัติภารกิจ ศูนย์วิจัยเฉพาะทางวิศวกรรมอวกาศและทะเล (CASME) สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

       2.นางสาวธีราพร แสนทวี ผู้ประสานงานโครงการ ศูนย์วิจัยเฉพาะทางวิศวกรรมอวกาศและทะเล (CASME) สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)      3. อาจารย์ สมศักดิ์ โชติชนาทวีวงศ์  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     

       4.อาจารย์ ศิวะพงศ์ เพ็ชรสงค์   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  5. นายรักเกียรติ ปั้นศรี  สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC/TD)  6. นายนัฐ แจ่มแจ้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  7. นายนลธวัช สระทองนวน  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

      8.นายณัฐกิตติ์ แหนบุญส่ง  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  9. นายวัชระ บรรจงศิลป์  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  10. นายปฏิวัติ โสมาศรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

มจพ.ผนึกกำลัง "หุ่นยนต์ดำน้ำ" ช่วยนักเตะ 13 ชีวิต

      ขณะที่ชุดปฎิบัติภาระกิจโดรน (Drone) จำนวน 4 คน ประกอบด้วย 1. นายปาลวัฒน์ ประทุมวงษ์ หัวหน้าทีมโดรน PAW. Technology Co.,Ltd. 2. นางสาวณัฐนันท์ สุภาวหา ฝ่ายประสานงาน PAW. Technology Co.,Ltd. 3. นายสุรชัย พรหมฤกษ์ศิริ PAW. Technology Co.,Ltd. และ 4. นายวิรัตน์ แก้วมณี Digital focus Co., Ltd.