สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบาตร เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบรอบ ๑๒๕ ปี ณ สถานเสวภาฯ สภากาชาดไทย ปทุมวัน กรุงเทพฯ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


อนึ่ง สภากาชาดไทย เป็นสภากาชาดประจำประเทศไทย มีภารกิจปกป้องชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน ร.ศ. 112 (พุทธศักราช 2436) เดิมเรียก "สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม" ริเริ่มก่อตั้งโดยท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงษ์ ซึ่งมีสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นสภานายิกาพระองค์แรก สันนิบาตสภากาชาดมีมติรับสภากาชาดสยามเป็นสมาชิกในวันที่ 8 เมษายน พุทธศักราช 2464

สมเด็จพระเทพฯ  เสด็จฯไปทรงบาตร เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทย

สมเด็จพระเทพฯ  เสด็จฯไปทรงบาตร เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทย

สมเด็จพระเทพฯ  เสด็จฯไปทรงบาตร เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทย