เมื่อเวลา 10.30 น วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นายกรณ์ จาติกวณิช ประธานกรรมการนโยบาย พรรคประชาธิปัตย์และคณะทํางาน แถลงข่าวเนื่องจากขณะนี้เป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าวชาวนาในภาคอีสาน และในหลายพื้นที่ทั่วประเทศกําลังอยู่ในฤดูเก็บเกี่ยวข้าว เมื่อข้าวออกสู่ตลาดพร้อมกันในจํานวนมาก อาจส่งผลให้ราคาข้าวที่ต่ําอยู่แล้ว มีราคาตกต่ําลงไปอีก ประกอบกับรัฐบาลได้มีการปรับคณะรัฐมนตรีใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ ที่เกี่ยวข้องกับราคาข้าวโดยตรง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นอกจากกรณีปัญหาราคายางพาราที่ตัวแทนของพรรคฯ ได้แถลงไปแล้วเมื่อวานนี้ วันนคี้ ณะทํางานด้านนโยบายเกษตร พรรคประชาธิปัตย์ ได้ศึกษาเพื่อแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้มาโดยตลอด และได้ใช้ช่วงเวลาที่ผ่านมา รับฟังปัญหาจากเกษตรกรทั่วประเทศ จึงขอเป็นตัวแทนเกษตรกรนําเสนอแนวความคิดทางนโยบายเพื่อให้รัฐบาลได้นําไปแก้ปัญหา ดังต่อไปนี้

1. ขอให้รัฐบาลนําโครงการ "ประกันรายได้เกษตรกร" มาใช้ในฤดูการผลิต 2560/2561 ที่จะถึงนี้ โดยให้จ่ายสมทบ "เงินส่วนต่าง" แก่เกษตรกรโดยตรงเข้าบัญชธี กส.
- ชาวนาจะมีรายได้เพิ่มเป็น 12,000 บาท/ตัน สําหรับข้าวเปลือกเจ้า
- ชาวนาจะมีรายได้เพิ่มเป็น 16,000 บาท/ตัน สําหรับข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกเหนียว


2. ขอให้รัฐบาลสนับสนุนต้นทุนค่าเก็บเกี่ยวและค่าปรับปรุงคุณภาพข้าวไร่ละ 1,200 บาท โดยเพิ่มจากครัวเรือนละไม่เกิน 10 ไร่หรือ 12,000 บาท เป็นไม่เกิน 20 ไร่หรือ 24,000 บาท


3. ขอให้รัฐบาลส่งเสริมให้ชาวนา เก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางของตนเองหรือชุมชน ด้วยการสนับนสนุนมาตรการสินเชื่อชะลอการขายข้าว มอบสินเชื่อในสัดส่วนร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยรัฐบาลจะเป็นผู้ชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ชาวนาทดแทน

คณะทํางานทีมนโยบายด้านเกษตร เชื่อมั่นว่า หากนํามาตรการเหล่านี้ไปใช้ในฤดูการผลิตที่กําลังจะมาถึง จะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องชาวนาได้ตรงจุด และทันเวลามากที่สุด เนื่องจากจะทําให้เงินถึงมือชาวนาได้โดยตรงทุกครัวเรือนผ่านบัญชีธนาคารของตัวเอง ไม่รั่วไหล และไม่ผ่านตัวกลางราชการอื่น

นโยบาย "ประกันรายได้เกษตรกร" จะช่วยใหพ้ ี่น้องชาวนาทั่วประเทศ ทกี่ ําลังประสบปัญหารายได้ไม่พอรายจ่าย มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ส่งผลต่อการเพิ่มกําลังซื้อภาคครัวเรือน และเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้กลับมาเข้มแข็งได้อย่างแน่นอน

นอกจากนี้ทางคณะทํางานนโยบายด้านเกษตรมีความหวังร่วมกับชาวนาเมื่อได้เห็นรายชื่อของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณชิ ย์เป็นอย่างมาก จึงคาดหวังที่จะเห็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าเกษตรของไทยเป็น สินค้าเกษตรพรีเมี่ยม โดยกระทรวงเกษตรฯ และแผนยุทธศาสตร์ในการสนับสนุนแหล่งตลาดสําหรับสินเค้าเกษตรพรีเมี่ยม โดยกระทรวงพาณิชย์ คณะทํางานฯ เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่ายุทธศาสตร์ดังกล่าวจะเป็นการสร้างความยั่งยืนด้านรายได้แก่พี่น้องเกษตรกรไทยอย่างแท้จริง