"อมร" เผยกรอบทำงานด้านรับฟังความเห็น งานปฏิรูปตำรวจ ไม่เหวี่ยงแห เน้นคุณภาพ เตรียมเชิญ "อดีตตร."ให้ข้อมูลปมการเมืองเรียกรับผลประโยชน์แลกตำแหน่ง หวังหาทางแก้

22 ก.ค. 2560 -- นายอมร วาณิชวิวัฒน์ โฆษกคณะอนุกรรมการด้านการรับฟังความคิดเห็น ในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) เปิดเผยถึงการประชุมเพื่อเตรียมการรับฟังความคิดเห็นของฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ว่า ที่ประชุมได้วางหลักการต่อประเด็นดังกล่าว ไว้ 2 กรอบ คือ 1.กรอบการทำงานที่ต้องสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 77 วรรคสอง ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น วิเคราะห์ผลกระทบจากผู้เกี่ยวข้องที่รอบด้านในกระบวนการตรากฎหมาย ทั้งก่อนจัดทำร่างกฎหมายและภายหลังทำร่างกฎหมายแล้วเสร็จ รวมถึงการรับฟังความเห็นเพื่อพัฒนากฎหมายที่บังคับใช้แล้วโดยที่ประชุมได้นำแนวทางการรับฟังความเห็นตามคำแนะนำของสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มาพิจารณาเพื่อวางแนวทางทำงานให้ถูกต้องและไม่เกิดข้อขัดแย้งภายหลัง และ 2. ภารกิจต่อการรับฟังความคิดเห็นของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เบื้องต้นจะใช้พื้นที่ของสื่อสารมวลชน อาทิ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ รวมถึงเว็ปไซต์ เพื่อรับข้อมูลความเห็น รวมถึงจะใช้สถาบันสำรวจความคิดเห็น เพื่อจัดทำโพลล์สอบถามประชาชนตามประเด็นที่คณะอนุกรรมการฯ ต้องการทราบความคิดเห็น ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจจัดเวทีเฉพาะตามกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการข้อคิดเห็น ซึ่งรายละเอียดงานดังกล่าวต้องทำประสานร่วมกับคณะกรรมการชุดใหญ่ด้วย
"กลุ่มคนที่เป็นเป้าหมายของการรับฟังต้องมีกรอบ ไม่ทำอย่างเหวี่ยงแห หรือเน้นประมาณ เพราะมีงบประมาณและทรัพยากรบุคคลจำกัด ทั้งนี้มองด้วยว่าหากจะเน้นรับฟังความเห็นประชาชนทุกคนอาจไม่ใช่ผลดี แต่ควรเจาะลึกเป็นเรื่องๆ ไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องเฉพาะ เช่น ผู้บัญชาการตำรวจ, อดีตอธิบดีกรมตำรวจ, นายตำรวจที่เคยถูกการเมืองเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการโยกย้ายตำแหน่ง เป็นต้น เพื่อนำข้อมูลที่ได้ส่งต่อไปยังคณะทำงานชุดที่เกี่ยวข้องในด้านนั้นศึกษาและหาแนวทางแก้ปัญหา" นายอมร กล่าว