มูลนิธิอุทกพัฒน์ ลงนามความร่วมมือกับกรมอุทยานแห่งชาติฯ เพื่อขยายผลเครือข่ายการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริ เพื่อป้องกันการบุกรุกป่าและให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันนี้ที่มูลนิธิชัยพัฒนา มีการลงนามความร่วมมือเรื่อง "การพัฒนาและขยายผลเครือข่ายการจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริ" ระหว่าง มูลนิธิอุทกพัฒน์ในบรมราชูปถัมภ์ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 และ เพื่อขยายผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่า

ดร.รอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมป์ บอกถึงความสำเร็จการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ว่า เริ่มจาก 2 ชุมชนในปี 2546 และขยายผลอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันมี 60 ชุมชนแกนนำ ใน 19 ลุ่มน้ำ รวมแล้วกว่า 603 เครือข่ายชุมชนทั่วประเทศ จัดการตามแนวพระราชดำริ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติฯ โดยขณะนี้กำลังดำเนินการขยายผลไปยัง จ.น่าน อ.บ่อเกลือ เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพ มีการจัดการน้ำชุมชนอย่างยั่งยืน

โดยในการนี้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ในบรมราชูปถัมภ์ บอกว่า ปัจจุบันปัญหาพื้นที่ต้นน้ำถูกทำลายยังคงเป็นปัญหาใหญ่ ซึ่งส่งผลภาพรวมของประเทศ ดังนั้นต้องหาวิธีหยุดการทำลาย และฟื้นฟู ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มีกระแสรับสั่งว่า ต้องให้คนอยู่ร่วมกับป่าให้ได้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ด้านนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช บอกถึงแนวทางดำเนินงานร่วมกัน 3 แนวทาง ว่า
1.จัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่า อย่างมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชนและภาคประชาชน
2.พัฒนาแนวหรือพื้นที่กันชน ทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า เช่น ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ป่าเปียก ขุดคลองรอบ ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ด้วยการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น สร้างฝายกักเก็บและตักตะกอน เพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้ำ เพิ่มแนวกันไฟป่าเปียก และสร้างแนวกันชน เพื่อป้องกันปัญหาบุกรุกป่า และ

3.พัฒนาให้เหมาะสมตามภูมิสังคม บนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง ลงมือทำอย่างมีส่วนร่วมเพื่อสร้างตัวอย่างความสำเร็จ เพิ่มพื้นที่วนเกษตร มีกองทุนและเรือนเพาะกล้าพันธุ์ไม้ท้องถิ่น เกิดกลุ่มบริหารจัดการทรัพยากรดินน้ำ ป่า มี กฎ กติกา วิธีจัดการ แผนงานที่ชัดเจนและขยายผลสำเร็จ โดยจะต้องมีการรายงานผลการทำงานมายังมูลนิธิฯ และกรมอุทยานฯต่อเนื่องด้วย