ประกาศราชกิจจานุเบกษาแต่งตั้ง "รองเลขาธิการประจําผู้ดํารงตําแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ - ที่ปรึกษา" ผู้ดำรงตำแหน่งใน คสช.

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เมื่อวันที่25ต.ค.59 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามที่มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 93/2557 ลงวันที่ 17 กรกฎาคมพุทธศักราช 2557 เรื่อง การกําหนดอัตราตําแหน่ง และค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติแล้วนั้น เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการสนับสนุนภารกิจการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้เปลี่ยนแปลง การแต่งตั้งบุคคลปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 15/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ลงวันที่ 30 ตุลาคมพุทธศักราช 2558 และคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 17/2558 เรื่องแก้ไขรายชื่อผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2558 เป็นดังนี้1. รองเลขาธิการประจําผู้ดํารงตําแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จํานวน 14 ราย1.1พลเอก อาทร โลหิตกุล (รองเลขาธิการฯ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)1.2พลตรี อนุศิษฐ์ ศุภธนิต (รองเลขาธิการฯ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร)1.3พลเรือเอก บรรจบ ปรีชา (รองเลขาธิการฯ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย)1.4พลอากาศโท สุรศักดิ์ หมู่พยัคฆ์ (รองเลขาธิการฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)1.5พลเอก มงคล เผ่าพงษ์คล้าย (รองเลขาธิการฯ พลตํารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว)1.6พลเอก สถิต แจ่มจํารัส (รองเลขาธิการฯ พลเอก อุดมเดช สีตบุตร)1.7พลเอก เยาวดนัย ภู่เจริญยศ (รองเลขาธิการฯ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา)1.8พลโท ไชยชาญ ศรีวิเชียร (รองเลขาธิการฯ พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล)1.9พลเอก ธงชัย สาระสุข (รองเลขาธิการฯ พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์)1.10พลเรือเอก ชุมพล วงศ์เวคิน (รองเลขาธิการ ฯ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ)1.11พลอากาศเอก อนันตศักดิ์ อะดุงเดชจรูญ (รองเลขาธิการฯ พลอากาศเอก จอมรุ่งสว่าง)1.12พันตํารวจเอก รุ่งโรจน์ สายันประเสริฐ (รองเลขาธิการฯ พลตํารวจเอกจักรทิพย์ ชัยจินดา)1.13นางมยุระ ช่วงโชติ (รองเลขาธิการ ฯ นายมีชัย ฤชุพันธุ์)1.14พลโท โกญจนาท ศุกระเศรณี (รองเลขาธิการฯ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท) 2. ที่ปรึกษาประจําผู้ดํารงตําแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จํานวน 14 ราย2.1พลเอก อมรฤทธิ์ แพทย์เจริญ (ที่ปรึกษา ฯ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)2.2พลเอก ประภาณ สุวรรณวัฒน์ (ที่ปรึกษาฯ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร)2.3พลเรือเอก มานิตย์ สูนนาดํา (ที่ปรึกษา ฯ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย)2.4พลอากาศเอก วิโรจน์ นิสยันต์ (ที่ปรึกษา ฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)2.5พลตํารวจตรี เกรียงศักดิ์ อรุณศรีโสภณ (ที่ปรึกษาฯ พลตํารวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว)2.6พลเอก ระพีศักดิ์ ธนะพัฒน์ (ที่ปรึกษา ฯ พลเอก อุดมเดช สีตบุตร)2.7พลโท ทรงศักดิ์ สหสมโชค (ที่ปรึกษา ฯ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา)2.8พลตรี จิรวิทย์ เดชจรัสศรี (ที่ปรึกษา ฯ พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล)2.9พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน (ที่ปรึกษา ฯ พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์)2.10พลเรือเอก บุญชัย มรินทร์พงษ์ (ที่ปรึกษา ฯ พลเรือเอก ณะ อารีนจิ)2.11พลอากาศเอก ฌเนศ ชลิตภิรัติ (ที่ปรึกษา ฯ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง)2.12พลตํารวจเอก อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช (ที่ปรึกษาฯ พลตํารวจเอกจักรทิพย์ ชัยจินดา)2.13พลตํารวจโท ไพศาล เชื้อรอด (ที่ปรึกษา ฯ นายมีชัย ฤชุพันธุ์)2.14พลตรี สุรชัย สินไชย (ที่ปรึกษา ฯ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท) 3. พันเอก วินธัย สุวารี เป็น โฆษกประจําคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 4. พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง เป็น รองโฆษกประจําคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 5. พลตรี วิระ โรจนวาศ เป็น ประจําคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 6. พันเอก ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ เป็น ประจําคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 7. นายคนันท์ ชัยชนะ เป็น ประจําคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 8. นางสาวณัชฐานันท์ รูปขจร เป็น ประจําคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 20 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด