ก.แรงงานทำแผนป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เน้นตรวจแบบบูรณาการ่วมทุกหน่วยงาน ปรับปรุงกฎหมาย ควบคุมบริษัทจัดหางาน-สายนายหน้า

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ปลัดกระทรวงแรงงาน ม.ล.ปุณฑริก สมิติ บอกว่า คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการศูนย์ฯในปีงบประมาณ 2559 เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 จนถึงเดือนกันยายน 2559
โดยเน้นจัดทำยุทธศาสตร์ป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จัดทำแผนการตรวจแบบบูรณาการ และแผนปฏิบัติการระดับจังหวัด จัดทำร่างทิปรีพอร์ท ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดตรวจสัญชาติ ควบคุมบริษัทจัดหางาน/สายนายหน้า จัดทำคำนิยามและแก้ไขปัญหาแรงงานขัดหนี้ ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์