คณะกรรมการพิจารณาทบทวนบริหารกองทุน สสส.ประชุมร่วม คตร.-สตง.สรุปตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบ ระเบียบที่ใช้สอดคล้องภารกิจหรือไม่ พร้อมเชิญตัวแทน สสส.ให้ข้อมูลในสัปดาห์หน้า

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ประธานคณะกรรมการพิจารณาทบทวนการบริหารจัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และกำหนดแนวทางแก้ไขให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตาม พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 นพ.เสรี ตู้จินดา บอกว่าได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

โดยที่ประชุมได้มีข้อสังเกตใน 2 ประเด็นคือ 1.การจัดสรรงบประมาณของสสส.นั้นเป็นประโยชน์ต่อคน กลุ่มคน หรือเรื่องใดเป็นการเฉพาะ 2.การออกระเบียบในบ้างข้ออาจจะไม่สอดคล้องกับกฎหมายกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หากไม่สอดคล้องจริงก็ต้องไปดำเนินการแก้ระเบียบต่อไป หรือ อาจจะต้องพิจารณาทบทวนกฎหมายฉบับนี้ว่ามีการตีความค่อนข้างกว้างเกินไปหรือไม่ ทำให้การทำงานของสสส.เกิดความลำบาก อาจจะต้องตีกรอบความหมายให้แคบลงเพื่อให้เหมาะสมกับการทำงานของ สสส.
ทั้งนี้สัปดาห์หน้าจะเชิญตัวแทน สสส.มาให้ข้อมูลใน 2 ประเด็นตามที่ที่ประชุมได้มีการตั้งข้อสังเกตเอาไว้ รวมทั้งจะมีการเชิญกรรมการควบคุมและติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของ สสส.ชุดปี 2557 ที่มี ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เป็นประธานมาเข้าร่วมเพื่อให้ข้อมูลด้วย
เมื่อได้ข้อเท็จจริงจากผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว หลังจากนั้นคาดว่าสัปดาห์ถัดไป จะสามารถสรุปผลเพื่อเสนอต่อ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาต่อไป