สปส. เตรียมยกร่าง กม.การทำงานคนต่างด้าว แยกประกันสังคมออกจากคนไทย กำหนดให้นายจ้างต้องซื้อประกันชีวิตให้ลูกจ้าง คาดได้ข้อสรุปต้นปี 59

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

รักษาการเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) นายโกวิท สัจจวิเศษ บอกว่า ทาง สปส. เตรียมแยกระบบประกันสังคมแรงงานต่างด้าวออกจากแรงงานไทย โดยเป็นผลจากการหารือกับผู้แทนกรมการจัดหางาน มีข้อสรุปร่วมกันว่า จัดทำร่าง พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว

โดยกำหนดให้นายจ้าง ต้องซื้อประกันชีวิตให้แก่ลูกจ้างต่างด้าว ซึ่งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง ต้องออกค่าใช้จ่ายคนละครึ่ง และจะได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครองใน 3 กรณี คือ เจ็บป่วย ทุพพลภาพ และเสียชีวิต หากลูกจ้างต่าง ด้าวไม่มีประกันชีวิตก็จะไม่ได้รับใบอนุญาตทำงาน โดยนายจ้างจะต้องซื้อประกันชีวิตให้แก่ลูกจ้างต่างด้าวทุกปี ส่วนสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทนนั้น แรงงานต่างด้าวทุกคนยังคงได้รับสิทธิทุกกรณีเช่นเดิม
รักษาการเลขาธิการ สปส. บอกด้วยว่า แรงงานต่างด้าวซึ่งปัจจุบันมีสถานะเป็นผู้ประกันตนกว่า 4 แสนคน ในร่างกฎหมายการทำงานของคนต่างด้าว ก็จะเขียนยกเว้นไว้ โดยให้ยังคงสถานะการเป็นผู้ประกันตน และรับได้สิทธิประโยชน์ 7 กรณีเช่นเดิม

แต่หากครบกำหนดทำงานอยู่ในประเทศไทย และกลับเข้ามาทำงานในไทยอีกครั้ง จะไม่มีสถานะเป็นผู้ประกันตน แต่นายจ้างจะต้องซื้อประกันชีวิตให้แก่ลูกจ้างตามที่ร่างกฎหมายกำหนด หากไม่ซื้อประกันชีวิตให้แก่ลูกจ้าง จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน และปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

จากนี้จะต้องมีการสรุปตัวเลขอัตราค่าประกันชีวิตของลูกจ้างต่างด้าว และอัตราส่วนการจ่ายเงินระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง รวมถึงสิทธิประโยชน์ทั้ง 3 กรณีว่าเพียงพอหรือไม่ โดยการจัดทำร่างกฎหมายฉบับนี้จะได้ข้อสรุปต้นปี 2559