กระทรวงแรงงาน เตรียมร่างรายงานผลการดำเนินการ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ได้ผลก้าวหน้ากว่าปีที่แล้ว

ปลัดกระทรวงแรงงาน มล.ปุณฑริก สมิติ บอกว่า เตรียมร่างรายงานการดำเนินการประจำปี 2558 ซึ่งส่งภายในเดือนตุลาคมนี้ การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในปีนี้มีความก้าวหน้าค่อนข้างมากจากปีที่ผ่านมา เพราะมีการออกกฎกระทรวงทั้งในเรื่องของแรงงานประมง แรงงานในภาคเกษตร มีการดำเนินการที่เข้มข้นในการใช้กฎหมาย โดยเฉพาะการตรวจเรือประมง มีการบูรณาการการตรวจสอบอย่างชัดเจน จึงเชื่อว่าสหรัฐอเมริกาจะลดอันดับการจัดบัญชีค้ามนุษย์ให้ประเทศไทยดีขึ้นจากเทียร์3ในปีหน้า