นิด้าโพลเผยประชาชน 59.69% ไม่พบเห็นขายสลากเกินราคาหลังรัฐคุมเข้ม 72% ไม่อุดหนุนผู้ค้าที่ฝ่าฝืน

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง ลอตเตอรี่ขายเกินราคาที่กำหนด ยังมีอยู่หรือไม่ ? ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 21 - 23 ก.ย. จากประชาชนทั่วประเทศ กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,733 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับลอตเตอรี่ขายเกินราคาที่กำหนด ยังมีอยู่หรือไม่

จากผลการสำรวจ เมื่อถามถึงการซื้อลอตเตอรี่ของประชาชน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 43.10 ระบุว่า เคยซื้อและยังคงซื้อลอตเตอรี่อยู่ แต่ไม่เป็นประจำ รองลงมา ร้อยละ 29.43 ระบุว่า ไม่เคยซื้อลอตเตอรี่เลย ร้อยละ 20.08 ระบุว่า เคยซื้อและยังคงซื้อลอตเตอรี่อยู่เป็นประจำ และร้อยละ 7.39 ระบุว่า เคยซื้อลอตเตอรี่แต่ปัจจุบันเลิกซื้อแล้ว

ด้านการพบเห็นการขายลอตเตอรี่เกินราคาหลังจากรัฐบาลพยายามควบคุมราคาขายลอตเตอรี่ ไม่ให้เกินราคาที่กำหนดไว้ รวมถึงการเปิดเสรีโควตาลอตเตอรี่สำหรับผู้ค้ารายย่อย พบว่า ประชาชนที่ซื้อลอตเตอรี่ส่วนใหญ่ ร้อยละ 59.69 ระบุว่า ไม่พบเห็น การขายลอตเตอรี่เกินราคาที่กำหนดไว้ ขณะที่ร้อยละ 40.04 ระบุว่า ยังคงพบเห็น การขายลอตเตอรี่เกินราคาที่กำหนดไว้ และร้อยละ 0.27 ไม่ระบุไม่แน่ใจ

สำหรับการซื้อลอตเตอรี่ของประชาชน หากพบเห็นการขายลอตเตอรี่เกินราคาที่กำหนดไว้ พบว่า ประชาชนซื้อลอตเตอรี่ส่วนใหญ่ ร้อยละ 72.30 ระบุว่า จะไม่ซื้อ เพราะ ราคาแพงกว่าที่รัฐบาลกำหนดเอาไว้ เป็นการเอาเปรียบและไม่ยุติธรรมต่อผู้บริโภค ผู้ซื้อไม่ควรอุดหนุนหรือสนับสนุนคนที่เอาเปรียบคนอื่น และเราสามารถมีสิทธิ์ที่จะเลือกซื้อร้านอื่นที่ขายถูกกว่า

รองลงมา ร้อยละ 25.59 ระบุว่า จะยังคงซื้อแม้ว่าจะขายเกินราคาที่กำหนดไว้ เพราะ เลขนั้นเป็นเลขเด็ด หรือหายาก และขายราคาเกินกำหนดไม่มาก เช่น 100 บาท หรือในกรณีที่คนขายเป็นคนพิการ และร้อยละ 1.10 ไม่ระบุไม่แน่ใจ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึง การแจ้งความดำเนินคดีของประชาชน หากพบเห็นการขายลอตเตอรี่เกินราคาที่กำหนดไว้ พบว่า ประชาชนซื้อลอตเตอรี่ส่วนใหญ่ ร้อยละ 77.15 ระบุว่า จะไม่แจ้งความดำเนินคดี เพราะ ไม่ต้องการแจ้งเอาความผิดและทำลายอาชีพผู้ขาย เห็นใจในคนที่มีรายได้น้อย หากเราไม่ซื้อก็จะเป็นการตัดปัญหา เพราะในที่สุดก็จะขายไม่ได้ ซึ่งบางครั้งก็รับมาแพง และส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้พิการหรือผู้สูงอายุ


รองลงมา ร้อยละ 17.73 ระบุว่า จะแจ้งความดำเนินคดี เพราะ เป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งรัฐบาลได้มีการกำหนดราคาไว้แล้ว ร้อยละ 0.46 ระบุว่า ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าคนขายเป็นคนพิการหรือไม่ และขายเกินกำหนดมากน้อยเพียงใด และร้อยละ 4.66 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ