สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ รายงานภาวะสังคมไทย ไตรมาสแรกปี 2558 ระบุว่าการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นลดลง อยู่ในระดับสูง และยังพบการตั้งครรภ์ซ้ำเพิ่มขึ้น