อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ บอกว่า ขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งทำให้ต้องเตรียมรับมมือทั้งไฟป่าและปัญหาหมอกควัน ซึ่งสถิติการเกิดไฟป่าในช่วง3ปีที่ผ่านมาพบว่าปี 2556 เกิดไฟป่าจำนวน 2,000 ครั้ง พื้นที่เสียหาย หนึ่งหมื่นห้าพันไร่ และปี 2557 เกิดไฟป่าจำนวน 1000 ครั้ง พื้นที่เสียหาย หนึ่งหมื่นห้าพันไร่ดังนั้นในปี2558 กรมป่าไม้ปรับแนวทางการดำเนินงาน ด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า ร่วมกับชุมชนเฉลี่ยปีละ100 เครือข่าย จนขณะนี้มีเครือข่ายแล้วทั้งสิ้นจำนวน 300 เครือข่ายทั่วประเทศ