อีกเรื่องหนึ่งที่ประชาชนคนไทยคาดหวังกันมาก ก็คือการสร้างความสามัคคีปรองดองภายในชาติ เพราะกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศเสียหายไปมากมายจากปัญหาความขัดแย้ง แตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ฉะนั้นในปี 62 นี้ จึงอยากให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นจริงๆ ที่สำคัญอยากให้เลือกกันแบบโปร่งใส ให้ได้คนดี คนเก่งเข้ามาบริหารประเทศให้พัฒนา จะได้ก้าวข้ามความขัดแย้ง ไม่ต้องต่อสู้กันบนท้องถนนเหมือนในอดีตอีก 
ทั้งหมดนี้คือความคาดหวังของประชาชนคนไทยที่อยากให้เกิดขึ้นในปีหน้า / บรรดาผู้มีอำนาจ และนักการเมืองได้ยินได้ฟังแล้ว / น่าจะต้องไปขบคิดกันว่า จะทำกันอย่างไรเพื่อให้คนไทยสมหวัง เศรษฐกิจดี และประเทศชาติสงบสุขกันเสียที