ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ข่าวจริง!! รพ.เอกชน-คลินิก ปฏิเสธรักษาผู้ป่วยหลังตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 จะมีความผิดทั้งจำทั้งปรับ

1.19K 0
ข่าวจริง!! รพ.เอกชน-คลินิก ปฏิเสธรักษาผู้ป่วยหลังตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 จะมีความผิดทั้งจำทั้งปรับ

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็น รพ.เอกชน-คลินิก ปฏิเสธการรักษาผู้ป่วยหลังตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 จะมีความผิดทั้งจำทั้งปรับ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ สร้างความวิตกกังวลแก่พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่เคยเดินทางไปในพื้นที่เดียวกับผู้ติดเชื้อย่อมต้องการยืนยันว่าตนมีการติดเชื้อหรือไม่ หากมีการติดเชื้อแล้วก็จะได้รักษาอย่างทันท่วงที และควบคุมมิให้เกิดการระบาดของโรคไปยังบุคคลใกล้ชิด จึงเป็นสาเหตุให้ความต้องการการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 จากสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนทั้ง โรงพยาบาล หรือคลินิกเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก เพื่อคุ้มครองประชาชนให้ได้รับบริการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และมีความเที่ยงตรง

กรม สบส. จึงได้ออกประกาศเรื่อง แนวทางการป้องกัน ควบคุม และส่งต่อผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 กรณีสถานพยาบาล ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมา โดยกําหนดให้ห้องปฏิบัติการของคลินิกที่จะให้บริการตรวจคัดกรอง และตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการติดโรคโควิด-19 แก่ประชาชนจะต้องผ่านการทดสอบความชํานาญทางห้องปฏิบัติการตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กําหนด

อีกทั้งก่อนการให้บริการจะต้องให้คําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับการรับบริการตรวจคัดกรองแก่ผู้รับบริการ เมื่อปรากฏผลการตรวจคัดกรองแล้ว จะต้องแจ้งให้ผู้รับบริการทราบทันที และหากผลการตรวจคัดกรองพบว่าผู้รับบริการป่วยด้วยโรคโควิด-19 ทางห้องปฏิบัติการตรวจคัดกรองต้องแจ้งผลการตรวจคัดกรอง พร้อมให้คําแนะนําเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อพร้อมประสานกับสถานพยาบาลของรัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับตัวผู้ป่วยไปรักษาพยาบาลโดยทันที


ซึ่งหากกรม สบส. พบว่าคลินิกแห่งใดไม่ปฏิบัติตามก็จะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายสถานพยาบาล กรม สบส. จะดําเนินการตามกฏหมายโดยไม่มีการละเว้นแต่อย่างใด พร้อมขอกําชับให้สถานพยาบาลเอกชนทุกแห่งปฏิบัติตามกฎหมายในการควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยการที่ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือมีการดําเนินการตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนดแล้ว ย่อมทําให้การควบคุมดูแลการระบาดของโรคโควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพไม่นานก็จะสามารถหยุดการระบาดของโรค ได้อย่างแน่นอน

และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ หรือเรื่องร้องเรียนสามารถติดต่อได้ที่ กรม สบส. หมายเลขโทรศัพท์ 02 1937057 และในส่วนภูมิภาคให้แจ้งที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์