ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2564

ราชกิจจาฯ ประกาศกระทรวงมหาดไทย คืนสัญชาติไทย ให้แก่บุคคล 6 ราย

8.45K 7
ราชกิจจาฯ ประกาศกระทรวงมหาดไทย คืนสัญชาติไทย ให้แก่บุคคล 6 ราย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย คืนสัญชาติไทย ให้แก่บุคคล 6 ราย ที่ได้แจ้งขอยกเลิกการสละสัญชาติไทยก่อนวันที่ได้รับอนุญาตให้สละสัญชาติไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงนามโดย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เรื่องเพิกถอนประกาศกระทรวงมหาดไทยบางส่วน

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเสียสัญชาติไทย ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ให้บุคคลสัญชาติไทย จํานวน ๖๘๕ ราย ซึ่งสละสัญชาติไทยในกรณีสมรสกับคนต่างด้าว ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑ เสียสัญชาติไทย ตามความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๖ ง ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ นั้น

เนื่องจากมีผู้เสียสัญชาติไทยตามประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกล่าว ได้แสดงความจํานงไม่ประสงค์ที่จะสละสัญชาติไทย เพราะต้องการคงไว้ซึ่งสัญชาติไทยของตน โดยแจ้งขอยกเลิกการสละสัญชาติไทยก่อนวันที่ได้รับอนุญาตให้สละสัญชาติไทย จํานวน ๖ ราย

ดังนั้น อาศัยอํานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้มีอํานาจสั่งการตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ ประกอบกับมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ จึงให้เพิกถอนรายการบางส่วนของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเสียสัญชาติไทย ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ และให้คืนสัญชาติไทยแก่บุคคล ดังต่อไปนี้

๑. ลําดับที่ ๑๑๐ นางสุดใจ แบร์มันน์

. ลําดับที่ ๑๑๒ นางพรรณทิพย์ ชรัมม์

๓. ลําดับที่ ๑๔๓ นางปาริชาติ ภิญโญ

๔. ลําดับที่ ๑๖๖ นางน้องใหม่ ซานานีโคเนอ

๕. ลําดับที่ ๒๖๖ นางสาวนุชรา คงสูงเนิน

๖. ลําดับที่ ๔๗๙ นางลินดา ชรัมม์

จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend